Čím se zabývá vědní obor kriminalistika?
Kriminologie zkoumá trestný čin a kriminalitu jako reálně existující fenomén, aplikuje při svém zkoumání metody empirických věd a je vedena úsilím o poznání pravdy. Jejich vzájemný vztah lze vyjádřit tak, že „trestní právo bez kriminologie je slepé, kriminologie bez trestního práva je bezbřehá“.Kriminologie je vědou interdisciplinární (mezioborovou, víceoborovou) – tzn. úzce s ní souvisí další obory: Trestní právo – vymezuje hlavní předmět zkoumání Kriminalistika – přináší poznatky z vyšetřování využívané k charakteristice pachatele apod.Nejprve je třeba absolvovat magisterské studium na Právnické fakultě, a nato se přihlásit k doktorskému studiu Trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. U přijímacího řízení do doktorského studia se vykonává pouze ústní zkouška, u které předložíte projekt své zamýšlené disertační práce.

Co se učí na kriminalistice : Kriminalistika zahrnuje různé oblasti, jako je kriminalistická technika (sběr a analýza fyzických důkazů), kriminalistická identifikace (identifikace pachatelů na základě důkazů), balistika (střelné zbraně a střelivo), daktyloskopie (otisky prstů), forenzní kriminalistika, chemická analýza a další.

Čím se zabývá kriminální fenomenologie

Fenomenologie zkoumá jaká je kriminalita na určitém území, jak se vyvíjí v určitém časovém úseku a rovněž zkoumá její strukturu. Tyto poznatky pak slouží k objasnění příčin kriminality a následně k vytváření vhodných forem trestní politiky.

Jak dlouho se studuje kriminalistika : Tříletý bakalářský studijní program Kriminalistika a forenzní disciplíny, zařazený do programu Právní specializace, je konstruován jako program s právním základem, poskytující znalosti a vědomosti z oblasti trestního práva, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd.

Kriminologie je multidisciplinární nauka, která se zabývá kriminalitou. Předmětem jejího zkoumání je kriminalita, pachatel, oběť a kontrola kriminality.

Kriminalita ( zločinnost ) – souhrn trestných činů spáchaných na určitém území, za určité období. Vychází z § 3 trestního zákona – jednání, které trestní právo posuzuje jako trestné činy, proto se jedná o tzv. legální pojetí kriminality.

Kolik si vydělá kriminalista

Zkontrolujte si svůj plat

Většina pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové , má v roce 2024 plat 22 899 Kč až 37 579 Kč měsíčně. Měsíční mzda pracovníků, kteří pracují jako Policejní inspektoři a detektivové na nejnižší úrovni, je od 22 899 Kč do 33 735 Kč.Odborný předmět kriminalistika se zabývá zkoumáním okruhů zákonitostí vzniku, trvání a zániku stop, jejich vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním a také zkoumáním zákonitostí jiných kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech.Majetkové trestné činy jsou vyjmenované v páté hlavě zvláštní části trestního zákoníku (§ 205 – § 232). Tyto trestné činy směřují proti vlastnictví (např. krádež, zpronevěra) a majetku jako celku (např. podvod).

Pro popis stavu kriminality se dále užívá pojmu rozsah kriminality, který uvádí počet spáchaných trestných činů na určitém území za dané časové období. Takovýto rozsah se uvádí v absolutních číslech, kdy se zpravidla krom trestných činů, sledují i činy jinak trestné, tj.

Co je to forenzní věda : Forenzní (z lat. forensis, soudní, od forum, veřejné prostranství, kde se konaly soudy) znamená soudní a obvykle označuje postupy a vědy, související s vyšetřováním a soudním dokazováním, zejména v trestních záležitostech.

Jak dlouho trvá vystudovat : Pro bakalářský studijní program je standardní doba studia 3 roky. Pro navazující magisterský studijní program je standardní doba studia 2 roky. Pro magisterský studijní program je standardní doba studia 5 let. V případě programu Všeobecné lékařství je standardní doba studia 6 let.

Kde je nejvetsi kriminalita v ČR

Nejvíce trestných činů jsme evidovali v Praze (41 070) a Moravskoslezském kraji (21 564), nejméně pak v Karlovarském kraji (5 041) a na Vysočině (5 605). Pokud lze nějaký z krajů označit za stabilní, pak především ten Jihočeský, neboť v loňském roce evidovali pouze o 1 trestný čin více nežli v roce 2022 (8 917 vs.

Kriminalistou označujeme policistu vykonávajícího službu kriminální policie. Mezi jeho činnosti patří pátrání po zmizelých osobách, vyšetřování vražd, loupeží nebo případů spojených s drogami. Jeho práce spočívá ve sběru důkazů, vyslýchání svědků a vytváření profilu pachatelů.Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

  • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
  • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
  • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
  • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,

Kolik bere plukovnik : Platová tabulka pro vojáky – od 1.1.2024

Hodnost Základní plat od 1.1.2024
Major 64 490
Podplukovník 71 710
Plukovník 86 150
Brigádní generál 100 580