Co je hladina kapaliny?
b) Příčinou rozdílné tekutosti různých kapalin a plynů a odporu proti pohybu v nich je vnitřní tření (viskozita). Je vyvoláno vznikem tečných sil při pohybu molekul tekutiny.Výsledkem je skutečnost, že volný povrch klidné kapaliny je vždy kolmý k tíhové síle. Např. v nádobách je volná hladina kapaliny vždy vodorovná, hladiny velkých vodních ploch (např. oceánů) jsou zakřiveny jako povrch Země apod.Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.

Jaký je tlak v hloubce 10 m pod hladinou vody : 10 m pod hladinou nemůže být dán pouze výškou vodního sloupce 10 m, který při dané hustotě mořské vody 1020 kg/m3 by sám o sobě způsobil tlak 102000 Pa, ale 1cca 100000 Pa (atmosférický tlak) + 102000 Pa (tlak vodního sloupce) = 202000 Pa, čili cca dvojnásobný.

Čím se liší ideální kapalina od reálné

ideální (dokonalá) kapalina je kapalina, která je dokonale nestlačitelná a bez vnitřního tření. Tření u reálných (skutečných) kapalin ovlivňuje tekutost (viskozitu) dané kapaliny. Z reálných kapalin se ideální kapalině nejvíce blíží voda; rozhodně ne např. med – má velké vnitřní tření.

Jak zní pascalův zákon : Zákon zní: Jestliže na kapalinu v uzavřené nádobě působí vnější tlaková síla, pak tlak v každém místě kapaliny vzroste o stejnou hodnotu. (Totéž platí i pro plyny.) Pascalův zákon mluví o přenosu tlaku do libovolného místa v kapalině, přitom se tlak nikde neztrácí.

Při přetlaku 40 MPa (hydrostatický tlak v hloubce 4000m) voda zmenšuje svůj objem pouze o 2%. Vnější zvýšený tlak se vyrovnává s vnitřním tlakem tělních tekutin či protoplazmy organismů.

Co je tlak vody v potrubí

Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se ale může zvýšit na 0,7 MPa.

Proč kapaliny tečou

Rozdíl tekutin oproti pevným látkám je ten, že jednotlivé částice tekutiny nejsou vázány na určité rovnovážné polohy, jako je tomu u pevných látek. To je jeden z důvodů, proč mohou tekutiny téci. Dalším rozdílem je to, že tečné napětí způsobuje u pevných látek deformace, kdežto u tekutin způsobuje pohyb částic.Tekutiny dělíme na kapaliny a plyny. Vzájemně se liší především stlačitelností a rozpínavostí. Plyny jsou rozpínavé, kdežto kapaliny vytvářejí volnou hladinu. Kapaliny jsou stlačitelné jen nepatrně, kdežto plyny jsou stlačitelné velmi jednoduše.Standardní atmosféra

Výška (m) Teplota (°C) Tlak (Pa)
3 000 -4,50 70 099
3 500 -7,75 65 753
4 000 -11,00 61 629
4 500 -14,25 57 715


Kapaliny jsou tekuté, jejich tvar je určen tvarem nádoby. Jsou nestlačitelné. Důsledkem sil mezi molekulami je pružná blána na povrchu kapaliny. Její vlastnost popisuje fyzikální veličina povrchové napětí.

Kolik je 1 Pascal : Pascal je jednotkou tlaku a odvozenou jednotkou Si. Tlak o velikosti jednoho pascalu je takový, kdy na plochu jednoho metru čtverečného působí síla jednoho newtonu. Násobné jednotky jsou hektopascal, kilopascal a megapascal.

Co nám říká Archimédův zákon : Archimédův zákon je fyzikální poučka z hydrostatiky, která říká: Těleso ponořené do tekutiny, které je v klidu, je nadlehčováno silou rovnající se tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa. Archimédův zákon platí pro kapaliny i pro plyny.

Jak hluboko se muze clovek Ponorit

Za limit rekreačního potápění je považováno 40 metrů, což je i hloubka, do níž je potápěč v Deep Diving certifikován. Obvykle se za hluboký ponor považuje ponor do hloubky mezi třiceti a čtyřiceti metry. Hlavním důvodem, proč se potápěči potápějí hluboko, je spatřit věci, které nejsou k vidění v mělkých vodách.

10: Výška nejvyšší hory světa Mount Everestu je 8848 m. Jaký zlomek tlaku vzduchu ve srovnání s tlakem při hladině moře musí horolezcům vystačit Ve výšce 8,8 km je tlak okolo 30 kPa, tedy přibližně třetina normálního tlaku.Tlak v rozvodu vodárny udržujte v rozmezí od 2 do 3,5 baru. Tyto hodnoty odpovídají i tomu, co mazýváme "atmosférou". Setkat se můžete ještě s megapascaly, pak by se hodnoty měly pohybovat od 0,2 do 0,35 Mpa.

Jak nastavit tlak vody : Tlak v nádobě nastavujeme podle zapínacího tlaku tlakového spínače. Zapínací tlak bývá zpravidla uveden na tlakovém spínači, ale jistější je zjistit skutečný zapínací tlak na kontrolním manometru připojeném na vodárně. Otevřeme kohoutek a na kontrolním manometru sledujeme, při jaké hodnotě čerpadlo sepne.