Co je kulturní transmise?
Transmise je zařízení pro mechanický přenos hnací síly a mechanické práce z jednoho zdroje k více spotřebičům. Přeneseně může být použita i jako přenos v abstraktním významu, například „transmise kultury“.Kulturní diverzita je rozpoznání předem daných kulturních „obsahů“ a zvyků, zastávaných v časovém rámci relativismu; umožňuje vznik oněch neškodných liberálních koncepcí multikulturalismu, kulturní výměny či kultury lidskosti.Diverzita neboli rozmanitost či různorodost znamená respekt k jedinečnosti každého z nás. Všichni disponujeme unikátními dovednostmi a schopnostmi bez ohledu na věk, pohlaví, rodinu či zdravotní situaci nebo místo, ve kterém žijeme.

Co je to divergentní : Divergence je pojem označující odchýlení, odklon, vzájemné vzdalování, popř. vývoj, který vede ke oddalování, rozbíhání. O daných vlastnostech, které se oddalují, říkáme, že divergují. Objekty, procesy, vlastnosti apod., které se účastní divergence, označujeme jako divergentní (výjimečně též jako divergenční).

Co znamená druhová diverzita

Druhová rozmanitost (též druhová diverzita) je biodiverzita na úrovni druhů. Jejím měřítkem je celkový počet živočišných a rostlinných druhů na Zemi a jeho růst. Počet všech druhů na Zemi není lidmi zdaleka znám – odhady se pohybují mezi 10 miliony a 2 miliardami.

Co je to diverzita a inkluze : Diverzita se týká různorodosti pracovní síly v organizaci, která zahrnuje faktory jako jsou pohlaví, věk, etnický původ, sexuální orientace, náboženství, vzdělání a zkušenosti. Inkluze znamená, že všichni zaměstnanci mají pocit, že jsou respektováni a cítí se součástí týmu bez ohledu na jejich odlišnosti.

Konvergence (z lat. con-vergere, ohýbat k sobě) je pojem označující sbíhání, sbíhavost, sbližování, popř. vývoj, který vede ke sblížení. O daných vlastnostech, které se sbližují, říkáme, že konvergují.

Konvergentní myšlení se uplatňuje v úlohách s jedním správným řešením nebo v úlohách s konečným počtem správných řešení. Správná řešení vždy logicky vyplývají z daných informací v úloze. Je to tedy takové myšlení, při kterém se logicky a algoritmicky postupuje ke správnému závěru.

Co to je diverzita

Diverzita neboli rozmanitost či různorodost znamená respekt k jedinečnosti každého z nás. Všichni disponujeme unikátními dovednostmi a schopnostmi bez ohledu na věk, pohlaví, rodinu či zdravotní situaci nebo místo, ve kterém žijeme.Například u tropických deštných pralesů se předpokládá, že obsahují 50-70 % všech rostlin a zvířat na naší planetě. Pouze v Brazílii lze přitom nalézt asi 56 000 různých druhů rostlin. V Brazílii lze nalézt přibližně 56 000 různých druhů rostlin.Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu), která je na to patřičně připravena. V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Slovo biodiverzita pocházející ze spojení „biologická diverzita“ označuje veškerou rozmanitost živé přírody od úrovně genetic – ké až po celé ekosystémy. V tomto smyslu jde tedy o pojem docela vágní, který neříká o moc víc, než že si na přírodě ceníme prá- vě toho, že je různorodá.

Kdy je ráda konvergentní : Jelikož řada je definovaná jako součet, budeme se hlavně zajímat o to, zda danou řadu lze nebo nelze sečíst, a pokud ano, tak jaký je tento součet. Definice: Řada se nazývá konvergentní, pokud je její součet reálné číslo.

Co je divergentní myšlení : Divergentní myšlení označuje myšlenkový proces, který vede ke vzniku většího množství originálních řešení problému. Jedná se o myšlení rozbíhavé, kdy stimulus v podobě předloženého problému vyvolá hledání a vytváření různých alternativ.

Co je induktivní myšlení

Induktivní usuzování vychází z konkrétní skutečnosti a směřuje k určitému zobecnění. Zahrnuje myšlenkové operace vedoucí ke generalizaci a někdy i abstrakci, tj. zobecňování konkrétnějších poznatků. Využívá dílčích zkušeností či informací, z nichž vyvozuje závěr na různé úrovni pravděpodobnosti.

Ekosystém se skládá ze dvou samostatných složek – složky živé, tvořené organismy (tzv. společenstvo neboli biocenóza) a složky neživé, tvořené prostředím (biotopem). Základní funkce ekosystému jsou koloběh látek (tzv. biogeochemické cykly) a tok energie.V tropech je nejvíc druhů, poněvadž jsou největší

Zčásti je to triviální, čistě statistická záležitost, zčásti to souvisí se zvyšováním heterogenity prostředí na větších plochách. Platí to však i v měřítku celých kontinentů a zdá se, že za to je odpovědná opět evoluční dynamika speciace a extinkce.

Co je cílem inkluze : Co je inkluzivní vzdělávání Základním principem inkluzivního vzdělávání (neboli inkluze) je zapojení všech studentů do vzdělávacího procesu. Hlavním cílem inkluze je podporovat rovné šance všech dětí na vzdělávání. Mezi základní principy inkluzivního školství patří důraz na spolupráci a otevřenost k jinakosti.