Co je Protestace?
Doložka "BEZ PROTESTU"

Touto doložkou může výstavce zprostit majitele směnky (věřitele) povinnosti, aby k zachování práva postihu dal směnku protestovat pro neplacení (nepřijetí). (Když je na směnce Bez protestu, nemusí se dávat protestovat, je jakoby protestována).Naproti tomu neplatná je směnka, která neobsahuje rok splatnosti, směnka se splatností dřívější než je datum vystavení, směnka splatná alternativně v různé dny (např. 1. nebo 2. ledna 2014) nebo směnka, která stanoví splatnost v určitém časovém rozmezí (např.Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.

Co to je směnka : Co je to směnka. Směnka je cenný papír, který slouží k zajištění závazku. Vystavitel směnky (dlužník) se na směnce upíše k tomu, že věřiteli zaplatí dlužnou částku uvedenou na směnce.

Co znamená nikoli na Rád

Doložky a další fígle:

Doložka „nikoli na řad“ – tou vyloučíte, že by jednoduše mohla být směnka převedena na jinou osobu tím, že by se pouze na její rubovou stranu uvedla další osoba, které se (místo té původní) má platit. Tj. směnku nelze převést rubopisem.

Co je Protestace směnky : směnečným protestem. Jedná se o písemné osvědčení , vydané na žádost oprávněné osoby, které představuje zákonný důkaz o tom, že určitá skutečnost nenastala. Protest musí být učiněn některým z protestních orgánů, kterými jsou ze zákona soud, notáři a obce.

Pro mimosoudní vymáhání směnky postačí zaslat scan směnky. V případě soudního vymáhání je však nutné předložit soudu originál směnky již v rámci návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Po skončení soudního řízení soud originál směnky samozřejmě vrací.

směnečného a šekové musí obsahovat:

 • označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 • jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 • údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 • údaj místa, kde má být placeno.
 • jméno toho, komu má být placeno.

Co je to protest směnky

Protestace směnky je osvědčením skutečností, které jsou důležité pro realizaci práv ze směnky. Oprávnění k protestaci směnky má notář. Existuje několik druhů protestů směnek, z nichž nejčastější je protest pro neplacení směnky.Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.směnečného a šekové musí obsahovat:

 1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 5. údaj místa, kde má být placeno.
 6. jméno toho, komu má být placeno.


„Řad“ má význam v okamžiku, kdy se směnka dál převede na jinou osobu, i taková osoba (na jejíž řad má být plněno) musí být jasně identifikovatelná.

Co se stane kdyz Nezaplatim směnku : Pokud je směnka platná, zahajujeme vymáhání pohledávky výzvou dlužníkovi k dobrovolné úhradě. Neuhradí-li dlužník dluh ve stanovené lhůtě, ani nedojde k dohodě o splátkách, přistupujeme již bez dalšího k vymáhání pohledávky soudní cestou. Pohledávky ze směnky jsou u soudu uplatňovány ve speciálním řízení.

Kdo je výstavce : Výstavce směnky. Výstavce směnky je osoba, která směnku vystaví a uvede do oběhu. Výstavce je osoba, která se vyskytuje jak u směnky vlastní, tak směnka cizí. Jelikož se směnce cizí říká rovněž trata, bývá výstavce směnky cizí označován jako trasant.

Co je směnka s avalem

Směnečným rukojmím (avalem, avalistou) bývá zpravidla osoba, která ještě není směnečně zavázána. Zákon ovšem nebrání tomu, aby tuto záruku poskytla i osoba, která se na směnku již podepsala2. Ten, za koho se rukojmí zaručil, se označuje jako avalát.

směnečného a šekové musí obsahovat:

 1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 5. údaj místa, kde má být placeno.
 6. jméno toho, komu má být placeno.

Směnku lze napsat na jakýkoliv papír, třeba i toaletní, když není zbytí, jednodušší je však je vyzvednout v bance nebo koupit v prodejně tiskopisů speciální formulář.

Jak dlouho má platnost směnka : Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.