Co je slovo potom?
Při váhání, zda užít spojení předložky a ukazovacího zájmena (po tom, po té), či zda je správné jedině psaní dohromady, a tedy užití příslovce (potom, poté), se můžeme řídit jednoduchým pravidlem: je‑li možné nahradit výrazy potom a poté příslovcem pak, je namístě pouze psaní dohromady: Hrál a potom (pak) zpíval.synonyma

 • níže.
 • navíc, mimoto, nadto.

Jako prostředky pro vyjádření časové následnosti a jako spojovací prostředek pro postupné přiřazování informací bez vyjádření dalšího významového vztahu ve výpovědi i v textu se slova pak, potom často opakují nejen v dětských projevech, ale též v mluvené komunikaci dospělých.

Co je potom za slovní druh : Tato dvojice nám může bezpochyby zamotat hlavu. V prvním případě se jedná o předložku „po“ a ukazovací zájmeno „tom“ jako dva samostatné výrazy, v druhém případě je výraz psán dohromady a zastupuje slovní druh příslovcí.

Jak nahradit slovo toto

Čeština pro cizine online: Tento – tamten, toto – tamto, tato – tamta I. (úroveň B2)

pád M živ. N
3. tomuto tomuto
4. tohoto toto
6. o tomto o tomto
7. tímto tímto

Jak nahradit slovo řekl :

 • povědět , sdělit ( fakta ), vyslovit , pronést , vyjádřit ( názor ), ( kniž .) pravit.
 • sdělit ( pohledem ), naznačit , prozradit ( tvář pocity )
 • vyjádřit se k čemu , myslet si co.
 • nařídit ( udělat ), poručit , přikázat , rozkázat , uložit.
 • prozradit , vyzradit , ( expr .)
 • ( při ) slíbit , zavázat se.

pak přísl. 1. vyjadřuje časovou posloupnost, následnost něj. děje po jiném ději; později, potom, nato, poté: zamyslil se a p.

Slovo pravděpodobně pochází z německého Flieger (letec, stát se letcem). Co ale když vás někdo vezme potěhem To si nepřejte, protože potěh je řemen na přidržování boty při ruční obuvnické práci, a dostat jím nebyla žádná legrace. Na soudobých jarmarcích stále častěji narážíte na trdelník.

Co za slovní druh

vztažná zájmena (kdo, co, který, jaký, čí, jenž), číslovky (kolik, kolikátý, kolikrát) a příslovce (kde, kam, kdy, jak) v sobě spojují funkci podstatného jména (resp. přídavného jména nebo příslovce) a podřadící spojky.zájmenných příslovcí (kam, tam, odtamtud, tudy, tamtudy atd.). podobným způsobem – plnovýznamovým pojmenováním (včera, letos, dlouho, stále atd.) nebo pomocí zájmenných příslovcí (kdy, odkdy, dokdy, teď, dosud atd.). Příslovce způsobu odpovídají na otázky jak, jak mnoho, kolik, vzhledem k čemu atd.1. být velmi spokojený: Když ho někdo chválí, tetelí se blahem.

synonyma

 1. viď, viďte, ne.

Jak nahradit slovo bohužel : Příslovce "bohužel" vyjadřuje lítost, politování mluvčího. Místo "bohužel" můžeme říci "na neštěstí".

Jak nahradit slovo která : synonyma

 • jaký
 • jenž, (knižně, zastarale) an.

Co je slovo kafr

Kafr neboli Kafrovník lékařský, je stálezelený strom, pocházející původně z Asie a Východní Afriky. Je však pěstován i mimo svou domovinu. Dřevo, listy a kůra stromu obsahují kafrovou silici, která na vzduchu oxiduje a mění se v tuhý surový kafr.

V některých případech jej řadíme mezi citoslovce údivu, překvapení, rozmrzelosti apod. (např. copak, už zase něco potřebuješ). Oproti tomu varianta co pak je spojením dvou slovních druhů – „co“ zde plní funkci zájmena, „pak“ plní funkci příslovce (pak můžeme nahradit příslovcem potom).7. Předložky Spojují se se jmény z, od, bez(e), o, na, nad, pod, pro, ve 8. Spojky Spojují slova nebo věty a, i, protože, ale, aby, že…

Jak se pozná příslovce : 6. Příslovce – vyjadřují bližší okolnosti dějů. Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak (např. nahoře, daleko, dříve, lépe…).