Co je to ČSSZ?
Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsou územní organizační jednotky ČSSZ, které se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti. Ředitele OSSZ jmenuje a odvolává ústřední ředitel ČSSZ.Číslo účtu (pro důchodové pojištění případně i pro nemocenské pojištění) a variabilní symbol obdrží OSVČ v informativním dopise od příslušné OSSZ na základě oznámení o zahájení SVČ, kterou OSVČ učinila na předepsaném tiskopise. OSVČ, které jsou poplatníky v paušálním režimu, naleznou informace zde.ČSSZ jako orgán státní správy vykonává působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby. Kompetence ČSSZ jsou upraveny zákonem ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Co se stane když nebudu platit sociální pojištění : Neplacení sociálního pojištění

Pokud byste neplatili sociální pojištění, vzniká vám dluh a penále. Penále se stanoví na základě repo sazby České národní banky, které je stanovené pro první den kalendářního pololetí, ve kterém dluh vznikl, zvýšené o 8 %.

Co kontroluje ČSSZ

Kromě rozhodování o důchodech a dávkách nemocenského pojištění a jejich vyplácení plní ČSSZ a OSSZ / PSSZ / MSSZ Brno řadu dalších úkolů. Například kontroluje plnění povinností v důchodovém a nemocenském pojištění, vyřizuje námitky nebo odvolání proti vydaným rozhodnutím a zodpovídá dotazy občanů.

Jaké jsou tři pilíře sociálního zabezpečení : Sociální zabezpečení můžeme dělit do tří základních skupin: zdravotní pojištění, sociální pojištění (zahrnuje nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), dávky sociální podpory.

„Kód OSSZ“: uvádí se kód z číselníku okresů. Uvede se kód OSSZ, v jejímž obvodu je sídlo školy, zaměstnavatele, vzdělávacího zařízení (viz příloha č. 1). „Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ)“: uvede se slovy příslušná OSSZ, v jejímž obvodu je sídlo školy, zaměstnavatele, vzdělávacího zařízení, např.

Číslo sociálního pojištění je číslo, pod kterým jsou osoby u dané instituce pojištěny, a zároveň jde o základní identifikační údaj osob v oblasti sociálního zabezpečení, který je třeba uvádět při komunikaci s institucemi sociálního zabezpečení.

Kdo a jak platí nemocenskou

V prvních dvou týdnech trvání dočasné pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy, a to za pracovní dny. Od 15. dne trvání pracovní neschopnosti vyplácí nemocenské (OSSZ), a to za kalendářní dny (tj. včetně víkendů a svátků). Zákon nestanoví pro výplatu nemocenského určitý termín v měsíci.Obecně ke všem důvodům dobrovolné účasti na pojištění:

Sazba pojistného z vyměřovacího základu činí u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 28 %. Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2024 činí 28% z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2023, tedy 3 078 Kč.Záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ za kalendářní měsíc, v němž OSVČ zahájila samostatnou výdělečnou činnost je splatná ode dne zahájení do konce následujícího kalendářního měsíce.

Od 15. dne nemoci či pracovní neschopnosti provádí kontroly pracovník pověřený ČSSZ. Pracovníka kontroly může kromě dodržování stanovených vycházek a pobytu na uvedené adrese zajímat také dodržování léčebného režimu.

Jak komunikovat s ČSSZ : lze zasílat:

  1. do datové schránky místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky e – Podání ČSSZ: 5ffu6xk, nebo.
  2. na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e – Podání (tzv. VREP/APEP) s uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v ČR.

Co patří do sociálního zabezpečení : Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující čtyři dávky: nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Jaké jsou příspěvky od státu

Dávky státní sociální podpory

Pojem státní sociální podpora zahrnuje celkem pět dávek – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a pohřebné. Jejich rozdělováním se zabývá Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím krajských poboček Úřadu práce.

Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, můžete zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit kterémukoliv územnímu pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ). Kontakty na jednotlivé OSSZ naleznete zde.VSTUP DO PORTÁLU SSN

​Portál SSN, určený pro objednávání a evidenci komodit a pro komunikaci v rámci SSN, je dostupný na internetové adrese ssn.tendersystems.cz.

Jak dlouho se vyplatí být na nemocenské : Nemocenská je dávka nemocenského pojištění, která Vám bude vyplácena, když zůstanete nemocní a nebudete moci vykonávat dosavadní zaměstnání. Poskytuje se za kalendářní dny a vyplácí se až od 15. dne pracovní neschopnosti, nejdéle 380 dnů.