Co je to zkratka ORP?
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně, zkratkou ORP) jsou v Česku mezičlánkem přenesené působnosti samosprávy mezi krajskými úřady a ostatními obecními úřady (nižším článkem jsou pověřené obecní úřady a nejnižším všechny ostatní obecní úřady).Oxidačně redukční potenciál (ORP), je hodnota, která charakterizuje přítomnost oxidačních nebo redukčních látek v kapalině. Kladné hodnoty ORP charakterizují oxidační kapalinu, záporné naopak redukční kapalinu. Vysoké záporné hodnoty ORP tedy fungují jako silný antioxidant.Správní obvody obcí s rozšířenou působností (dále SO ORP) jsou základními jednotkami územně správního členění, se kterými stát do budoucna počítá jako se stěžejními pro výkon všeobecné veřejné správy. Naopak s okresy počítá již jen jako s evidenčními územními jednotkami.

Co je to rozšířená působnost : Definice obce s rozšířenou působností (ORP, obce III): Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným úřadem.

Jak zjistit ORP

Používání číselníku CISORP je závazné pro účely státní statistické služby. Aktuální platná verze číselníku CISORP je dostupná v databázi metainformací pod názvem „Správní obvody obcí s rozšířenou působností“, kde je možné číselník stáhnout v nabídce označené „Ke stažení“.

Jaké jsou typy obcí : obce prvního typu – veškeré obce, vydané nařízení se vztahuje jen na svoje území, obce druhého typu – jedná se o obce s pověřeným obecním úřadem, nařízení se vztahují na svoje území i na jeho správní obvod, obce třetího typu – obec s rozšířenou působností, veškeré obce s rozšířenou působností a obce druhého typu.

Odpověď je relativně jednoduchá a existuje několik způsobů jak tento problém vyřešit:

  1. Jak již bylo popsáno výše, tento stav ukazuje, že ve vodě je mnoho nečistot vzhledem k obsahu desinfekce.
  2. Je možné zkusit zvýšit intenzitu cirkulace a filtrace, pokud to používaná technologie dovolí.


Do základního rozsahu výkonu přenesené působnosti patří např. evidence obyvatel, pověřený obecní úřad také vydává např. stavební povolení a obecní úřad obce s rozšířenou působností je mj. oprávněn vydávat občanské průkazy a cestovní pasy.

Kolik je SO ORP v ČR

V České republice je celkem 205 obcí s rozšířenou působností, z toho nejvíce ve Středočeském (26) a Moravskoslezském (22) kraji. Naopak nejméně jich je v Karlovarském (7) a Libereckém (10) kraji.Kód obce je jedinečný a lze jej získat opět prostřednictvím VDP v případě vyhledání obce.Dle míry přenesené působnosti rozlišujeme 3 kategorií obcí. Obce dělíme na obce s „běžnými“ obecními úřady (obce „I“), obce s pověřenými obecními úřady (obce „II“) a obce s rozšířenou působností (obce „III“).

Požadovaná salinita pro provoz zařízení je 0,4 –0,5 %, tj. 4 –5 kg na 1 000 (tisíc) litrů vody 1 000 litrů = 1 m3. Přidejte potřebné množství soli do vašeho bazénu dle jeho objemu a nechte rozpustit.

Jak často se doplňuje sůl do bazénu : Přestože se voda z bazénu vypařuje a je potřeba jí doplňovat, sůl se nevypařuje. Proto tedy pokud jednou dosáhnete správné hladiny soli v bazénu a vodu z bazénu nevylijete, sůl již není potřeba doplňovat. Pokud se voda vypaří, doplňte ji a hladina soli zůstane stále stejná.

Co je obec s přenesenou působnosti : Přenesenou působností rozumíme výkon státní správy, kterou stát přenesl na obce a jejíž rozsah vždy určují zákony. K přenesené působnosti obce dostávají příslušný finanční příspěvek od státu, který dle vyjádření starostů ve většině případů nepokrývá skutečné náklady.

Co znamená Prenesena pusobnost

Co je to přenesená působnost V přenesené působnosti vykonávají obce a kraje státní správu. Obce a kraje plní úkoly zadané státem a vykonávají tuto činnost jeho jménem. Přenesenou působnost většinou vykonává obecní úřad (a jeho odbory jako je stavební úřad nebo matrika).

Pověřený obecní úřad rozhoduje v prvním stupni ve správním řízení o právech a právem stanovených povinnostech fyzických a právnických osob, pokud zákon nestanoví jinak. Některé z pověřených obecních úřadů jsou zároveň i obecními úřady obcí s rozšířenou působností, z čehož vyplývají další působnosti státní správy.Kód části obce je jednoznačný číselný identifikátor a je určován po vzniku části obce číselníkem. Je neměnný a je jedinečný v rámci České republiky. Je odvozen od kódu základní sídelní jednotky (pokud k části obce existuje ekvivalentní ZSJ) nebo je dán v samostatné číselné řadě v intervalu 40001-40009.

Kolik je ORP v ČR : V České republice je celkem 205 obcí s rozšířenou působností, z toho nejvíce ve Středočeském (26) a Moravskoslezském (22) kraji.