Co jsou slovni spojení?
Ustálená slovní spojení

Příklady: být v sedmém nebi – být velmi šťastný nebo nadšený mít ostré lokty – jednat agresivně, bezohledně mít poslední slovo – mít rozhodující slovo v nějaké situaci.Mezi ustálená slovní spojení patří různá sousloví (=spojení více slov označující jednu skutečnost), ustálená přirovnání, rčení, přísloví, pořekadla, pranostiky.Sousloví v češtině

V češtině jsou sousloví tvořena nejčastěji ve větě jako podstatné jméno, rozvité přívlastkem shodným, tvořeným přídavným jménem; přívlastek stojí zpravidla před jménem (v antepozici) – vysoká pec, hroší kůže, v odborných výrazech za jménem (v postpozici) – hraboš polní, kyselina mravenčí.

Jaký je rozdíl mezi souslovím a volným spojením slov : POJMENOVÁNÍ 

slovo – znak, který pojmenovává nějaký termín (slovo je jedním ze způsobů pojmenování) složené pojmenování – volné spojení dvou a více slov. sousloví – spojení více slov, ale označuje jen jeden pojem; používá se tam, kde k popisu nestačí jen jedno slovo (např.

Jak poznat slovní spojení

Slovní spojení obsahují slova vyjmenovaná, příbuzná nebo nevyjmenovaná typu: lyžařské vybavení, listnaté stromy, … Náhodné zobrazování slov této obtížnosti podporuje jejich automatizaci při čtení a usnadňuje další průběh nácviku.

Co je přirovnání : Přirovnání je pojmenování na základě srovnání či podobnosti. Přirovnání často používají nadsázku. Příklady přirování: zdravý jako řípa.

Sousloví je ustálené spojení slov (dvouslovné i víceslovné), kterým pojmenováváme některé skutečnosti. Je nerozdělitelné, má jeden význam (jednotlivá slova sousloví nelze nahrazovat synonymy):

Vyjadřuje-li přívlastek běžně připisovanou vlastnost, jde o epiteton constans (epiteton stálý či ustálený), např. „širé pole, zelený háj“. Přisuzování neobvyklé vlastnosti se pak označuje jako epiteton ornans (epiteton zdobný, ozdobný), například „zemřelá slova“.

Jak poznat slovo složené

Složená slova (složeniny) mají více než jeden slovní základ, například pravděpodobný je podobný pravdě. Složeniny ze tří nebo čtyř slov jsou spíše výjimkou (červenomodrobílý, namoutěduši aj.). Složeniny můžeme třídit do různých skupin.SOUSLOVÍ – ustálené spojení slov s jedním věcným významem (český jazyk, obecní úřad).Základové slovo – slovo, z něhož bylo nové slovo přímo utvořeno. Slovo, které se stalo motivem, zdrojem nového pojmenování. Slovotvorný základ – část společná slovu základovému a slovu nově utvořenému. Společný pouze pro dvě slova – základové a nově utvořené!

V češtině rozlišujeme následujících 10 slovních druhů:

  • podstatná jména (Substantiva)
  • přídavná jména (Adjektiva)
  • zájmena (Pronomina)
  • číslovky (Numeralia)
  • slovesa (Verba)
  • příslovce (Adverbia)
  • předložky (Prepozice)
  • spojky (Konjunkce)

Jak poznat přirovnání : Přirovnání často pracují s nadsázkou, mají velmi zesílený význam: chováš se jako blázen, pálí to jako oheň. Význam přirovnávacího slova tak může být poměrně nezřetelný – flek jako Brno (tj. velký jako Brno), pálí jako čert (snad proto, že čert žije v pekle), rýma jako hrom (hlučná, silná jako hrom).

Co je to metafora : Metafora je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější podobnosti. Je druhem tropu, tedy přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět. Je součástí běžné funkce a užívání jazyka, ale zvláštní význam má zejména v poezii.

Co je to skládání

Jedná se o tvoření slova ze dvou nebo tří základových slov. Skládáním vznikají složeniny. Místo, kde se základy setkávají, označujeme jako morfogolický šev.

personifikace, zosobnění; druh metafory. Neživým věcem nebo abstraktním pojmům se připisují lidské vlastnosti, popř. se nechávají jednat jako lidé. přirovnání, příměr; stylistický prostředek, jímž se přirovnávají vlastnosti nebo stránky jednoho jevu (věci, osoby nebo představy) k druhému.Tropy spočívají v přenášení slovního významu – autor nemyslí úplně doslovně to, co píše, ale je v tom nějaká podobnost nebo souvislost. Například: metafora – přenesení významu pomocí vnější podobnosti, společné vlastnosti atd. (např. "hlava rodiny")

Co je to složené slovo : Složenina (kompozitum) je v lingvistice lexém (slovo), který se skládá z nejméně dvou jiných lexémů (slov). Skládání (kompozice) je jeden ze způsobů tvoření slov – slovotvorby, a to vedle odvozování (derivace), zkracování (abreviace), slučování (univerbizace) a vytváření sousloví (multiverbizace).