Co má obsahovat výroční zpráva?
Podle odst. 2 musí výroční zpráva o činnosti obsahovat a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce, b) výsledky hodnocení činnosti vysoké školy, c) změny vnitřních předpisů a změny v orgánech vysoké školy, k nimž došlo v průběhu roku, d) další údaje stanovené správní radou veřejné vysoké školy.Výroční zpráva obvykle obsahuje:

přehled činností a jejich výsledky v uplynulém období, informace o plnění plánů a o rozpočtu, informace o majetku a závazcích, informace o výnosech a nákladech.Kdo povinně sestavuje výroční zprávu

Výroční zprávu musí sestavovat zejména obchodní společnosti a družstva, kterým tuto povinnost ukládá § 21, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V praxi to jsou ty společnosti, které mají povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

Jak zveřejnit výroční zprávu : Od 1. ledna 2024 mohou povinné subjekty zveřejňovat výroční zprávu v oblasti poskytování informací v Centrálním registru. Povinný subjekt zveřejní výroční zprávu v Centrálním registru prostřednictvím tohoto formuláře, který následně zašle do datové schránky Portálu veřejné správy.

Co je to výroční zpráva

Výroční zpráva

Výroční zprávu vyhotovují účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Účelem výroční zprávy je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

Kdo schvaluje výroční zprávu školy : Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Vydání výroční zprávy je podmíněno jejím schválením školskou radou v souladu s § 168 odst. 1 písm. b) školského zákona.

Ve výroční zprávě rekapitulujeme rok předchozí po stránce: Sdělujeme, jakým směrem se bude naše instituce ubírat v roce příštím. Výroční zpráva je povinně zveřejňovaným dokumentem u společností, kterým její vyhotovení ukládá zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně § 21.

Výroční zpráva má být dokumentem popisujícím aktuální nebo budoucí stav, přičemž účetní závěrka může být přímo součástí výroční zprávy. Vedle obecného popisu, co má výroční zpráva popsat, udává zákon o účetnictví ještě další konkrétní oblasti, které má výroční zpráva uvádět ve finančním i nefinančním vyjádření.

Kdy musí být výroční zpráva

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen Infozákon). Výroční zprávu musí zpracovat a zveřejnit každý povinný subjekt (§ 18 Infozákona), mezi které patří samozřejmě i obce. Zpráva se zpracovává za předcházející kalendářní rok a musí být zveřejněna do 1. března následujícího roku.Přitom účetní jednotky, které jsou povinny předložit výroční zprávu České národní bance („ČNB“), předávají účetní závěrku a výroční zprávu právě jejím prostřednictvím. Všechny ostatní účetní jednotky zašlou účetní závěrky na příslušný rejstříkový soud s žádostí o jejich uložení do sbírky listin.Zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem, a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období, bez ohledu na to, zda …

Kdo povinně sestavuje výroční zprávu Povinnost napsat výroční smlouvu se týká subjektů (společností, družstev, spolků apod.), jimž tuto povinnost ukládá zákon o účetnictví. Zákon výslovně zmiňuje jako povinné ty účetní jednotky, které mají povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

Kdo vyhotovuje výroční zprávu : (1) Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Výroční zpráva se nevyhotovuje v případech uvedených v § 20 odst. 2.

Kdy se schvaluje výroční zpráva školy : Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole. zrušeny vyhláškou č. 195/2012 Sb.

Kam zaslat výroční zprávu

Jak a kam zveřejnit účetní závěrku společnosti

  1. datovou schránkou na adresu příslušného rejstříkového soudu.
  2. na elektronickou adresu soudu (e-mailem s el. podpisem)
  3. prostřednictvím online podání do sbírky listin dostupného přes or.justice.cz.
  4. webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz.


§ 21 [Komentář WK] Výroční zpráva ANO xxx xxx Page 8 8 (1) Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.(1) Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.

Kdy se zpracovává výroční zpráva : Kdy se zpracovává Zpráva musí být zpracována do 3 měsíců od skončení účetního období ovládané osoby. Zpráva o vztazích se připojí k výroční zprávě a spolu s ní se zakládá do sbírky listin.