Co se píše v anotací?
Anotace je krátký text, který shrnuje hlavní cíl, obsah a výsledky vaší bakalářské práce. Má za úkol zaujmout potenciálního čtenáře a informovat ho o tom, co ho čeká v celé práci. Anotace by měla být napsaná souvisle, stručně a jasně. Obvykle má rozsah 5-10 vět nebo 150-250 slov.Anotace by měla jednoduše shrnout práci a navnadit čtenáře na následující řádky. Součástí anotace by měla být i klíčová slova. Ty se píší do řádku a oddělují se čárkou. Zpravidla byste měli najít zhruba 8 slov, které vystihují vaši práci a na základě kterých by se vaše studie dala snadno vyhledat.“ Anotace se píše „neosobně“, tj. „Cílem práce bylo…“, „Tématem absolventské práce je…“, „Tato práce se zabývá…“ nebo „práce se zabývá“, „bylo naměřeno“, „v práci se uvádí“, „v práci je uvedeno“, apod.

Co má být v resumé : Resumé má jeho čtenáři nastínit problematiku, která je v textu řešena, a zároveň má uvést přínos práce pro daný obor. Resumé bývá obvykle v délce cca 10-15 řádků, v kvalifikačních prací je tak jako anotace uvedeno ve dvou jazycích, tj. Jazyce původce a v některém ze světových jazyků.

Co psát v anotací

Jedná se o stručný úvod, resp. shrnutí Vaší bakalářské/diplomové práce, který má zhruba 6 až 10 řádků souvislého textu. Text anotace by měl být napsán jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Součástí anotace mohou být i klíčová slova (5 až 8 slov).

Jak by měla vypadat anotace : Anotace bakalářské práce by měla především shrnout celou probíranou problematiku. Přibližně se jedná o krátký popis na cca 6 řádků souvislého textu. Vypracovává se v českém jazyce i v jeho anglickém překladu. Anotace bakalářské práce může obsahovat klíčová slova, avšak nejedná se o pravidlo.

Redukovaný text stručně charakterizující obsah dokumentu a popř. informující o autorovi, zaměření, vědecké nebo umělecké hodnotě dokumentu; může mít vysvětlující nebo doporučující charakter a obsahovat informace převzaté z jiných dokumentů.

Nezapomeňte na klíčová slova

Pokud se jedná o již zmíněnou odbornou práci, díky anotaci bude snadno dohledatelná. V anotaci byste tak měli uvést čtenáře do problematiky práce a stručně mu vysvětlit, čím se v navazujícím textu hodláte zabývat. Můžete představit i jednotlivé kapitoly, to vše však jasně a stručně.

Co má být v abstraktu

Abstrakt bakalářské práce je krátkým shrnutím celé práce a měl by obsahovat její cíle, použité metody, výsledky šetření a závěr. Abstrakt se umisťuje do přední části bakalářské práce a jeho rozsah by měl být okolo 500 slov. Cílem abstraktu je případného čtenáře zaujmout a přesvědčit ho k dalšímu čtení práce.Jedná se o stručný úvod, resp. shrnutí Vaší bakalářské/diplomové práce, který má zhruba 6 až 10 řádků souvislého textu. Text anotace by měl být napsán jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Součástí anotace mohou být i klíčová slova (5 až 8 slov).Bakalářská práce

Doporučený rozsah bakalářské práce je stanoven na 50–60 normostran (bez příloh), včetně preliminárií (cca 90 000–108 000 znaků, včetně mezer).

Základní pravidla při psaní abstraktu

Abstrakt je zpravidla psán stručně, ale měl by čtenáři více do hloubky nastínit téma navazující práce a seznámit jej tak i s použitými metodami, výsledky a závěrem. Abstrakt je stejně jako anotace vždy na začátku práce ještě před úvodem a je pro něj vyhrazena celá jedna strana.

Jak napsat Abstrakt příklad : Jak napsat abstrakt bakalářské práce

  1. Určete cíl své práce, proč jste si vybrali právě toho téma,
  2. sepište hypotézu celé práce,
  3. popište hlavní téma práce, naznačte, jak se vaše práce liší od ostatních,
  4. vysvětlete metody, které jste použili v praktické části pro sběr dat a jejich případné zpracování,

Kolik normostran má mít Bakalářka : Bakalářská práce zpravidla nebývá kratší než 50 normostran. 1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer.

Kolik slov má mít BP

Bakalářská práce má předepsaný rozsah od 10 tisíc do 15 tisíc slov. Do tohoto rozsahu se nepočítají poznámky pod čarou, obsah, přílohy (vč.

Abstrakt je obvykle rozdělen do logických částí obdobně jako vlastní práce. Může tedy obsahovat informaci o podkladech, úvod, cíle, metody, výsledky a závěr.Zásady správně napsaného poděkování

  • Poděkování musí být osobní, tzn.
  • Poděkování musí být napsáno bez gramatických i pravopisných chyb, bez chyb ve jméně a vulgarismů.
  • Poděkování pište a odesílejte včas, bez velké časové prodlevy.
  • V děkovném dopise vyjadřujte své pocity.
  • Nepleťte do něj jiné záležitosti.

Jaký je rozdíl mezi anotací a abstrakt : Základní rozdíl mezi anotací a abstraktem spočívá v tom, že abstrakt v sobě zahrnuje popis způsobu řešení zkoumané problematiky, užité metody výzkumu nebo také výsledky výzkumného šetření, zatímco anotace tyto údaje neobsahuje. Anotací rozumíme pouze krátký popis práce o několika větách.