Jaké jsou úkoly kriminologie?
Pod obecnou se zařazuje kriminalita násilná, mravnostní, majetková a ostatní. Do jiné kriminality patří hospodářská, zbývající a vojenské trestné činy. Vzhledem k použití převážně policejních statistik jde o strukturu a vývoj kriminality registrované, nikoliv latentní.Kriminologie je multidisciplinární nauka, která se zabývá kriminalitou. Předmětem jejího zkoumání je kriminalita, pachatel, oběť a kontrola kriminality.Kriminologie zkoumá trestný čin a kriminalitu jako reálně existující fenomén, aplikuje při svém zkoumání metody empirických věd a je vedena úsilím o poznání pravdy. Jejich vzájemný vztah lze vyjádřit tak, že „trestní právo bez kriminologie je slepé, kriminologie bez trestního práva je bezbřehá“.

Jaké jsou kriminalistické metody : Jedná se o: o kriminalisticko-technické metody – zde patří daktyloskopie, mechanoskopie, trasologické, balistické metody aj.; o kriminalisticko-taktické metody – jako již zmíněné ohledání, výslech, konfrontace, rekognice, rekonstrukce a další (Straus, 2012, s.

Kde je nejvetsi kriminalita v ČR

Nejvíce trestných činů jsme evidovali v Praze (41 070) a Moravskoslezském kraji (21 564), nejméně pak v Karlovarském kraji (5 041) a na Vysočině (5 605). Pokud lze nějaký z krajů označit za stabilní, pak především ten Jihočeský, neboť v loňském roce evidovali pouze o 1 trestný čin více nežli v roce 2022 (8 917 vs.

Co je Struktura kriminality : Struktura kriminality – rozložení kriminality podle různých rozložení kriminality podle různých hledisek (geograficky, druh kriminality, věk a pohlaví pachatele, recidivisté aj.) pachatele, recidivisté aj.) Celková kriminalita ve společnosti (reg. +nereg.)

Kriminologie je samostatným interdisciplinárním vědním oborem, který spolupracuje s oborem trestního práva, kriminalistikou, ale také s penologií, politologií, psychologií, sociologií a forenzní psychiatrií.

Policejní akademie ČR [www.polac.cz]

Jaké je základní dělení kriminalistických stop

Z kriminalistického hlediska lze paměťové stopy klasifikovat na krátkodobé, střednědobé a paměťové stopy trvalého charakteru. Paměťové stopy na rozdíl od ostatních kriminalistických stop nevznikají ihned.Trasologie je kriminalistický obor, který se zabývá zkoumáním stop (např. obuvi, nohou, pneumatik apod.).Nejmírumilovnější zemí zůstává Island, naopak nejhůře je na tom Afghánistán. Po Islandu zaujímají nejvyšší příčky Nový Zéland, Irsko, Dánsko a Rakousko.

Ve struktuře kriminality dlouhodobě dominuje majetková trestná činnost. V roce 2021 tvořily činy proti majetku 50,6 % veškeré registrované kriminality. Následovala tzv. ostatní kriminalita s 16,2 %, tato oblast trestné činnosti meziročně navýšila svůj podíl asi o jeden procentní bod.

Co to jsou kriminogenní faktory : kriminogenní faktory – sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality, potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti, potenciální či skutečné oběti trestných činů.

Na jakou školu jít Když chci být kriminalista : Obory, zabývající se kriminalistikou, najdete v sekci Bezpečnostně právních studií. Obor Kriminalistika a další forenzní (soudní) disciplíny jsou sice dostupné pouze pro příslušníky Policie ČR, s kriminalistikou se ale setkáte i na studijním oboru Bezpečnostně právní studia, který je určen pro civilisty.

Co studovat když chci být kriminalista

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika.

Kriminalistické stopy autor klasifikuje pragmaticky ze stanoviska techniky a taktiky na stopy plošné, plastické, chemické, tepelné, exploze, hnilobné, biologické, pachové, skvrny a stopy věcné (Straus, 2003). Význačného vědeckého rozpracování teorie kriminalistických stop se kriminalistika dočkala následně v 70.Kriminalistická stopa je každá změna na místě trestného činu nebo kriminalistické události, související s událostí, která je zjistitelná, zajistitelná a využitelná. Jedná se o změny v materiálním prostředí a ve vědomí lidí. Kriminalistická stopa je zásadním pojmem kriminalistiky.

Co je to Mechanoskopie : Mechanoskopie je vědní obor kriminalistiky. Zabývá se identifikací použitých nástrojů podle jejich stop na různých napadených objektech a podobně. Je v podstatě i naukou o všech nástrojích a technických pomůckách pachatelů, s nimiž se v kriminalistice můžeme setkat.