Jak napsat správně úvod?
Úvod a jeho obsah

– Seznámíte čtenáře s tím, jaké jsou cíle Vaší bakalářské/diplomové práce, uvedete výzkumné otázky, případně jaké hypotézy se budete snažit potvrdit, a uvedete metody, které budete používat. – Nedílnou součástí úvodu je také popis Vaší motivace čili důvod, proč jste si vybrali zrovna toto téma.Jak správně napsat úvod práce:

  1. Popište, co vás motivovalo k výběru konkrétního tématu, proč je pro vás tato tématika zajímavá a proč by mohlo být toto téma zajímavé i pro vaše čtenáře,
  2. uveďte cíl své práce, co má práce jako taková přinést a popište, zda je za vás cíl reálně uchopitelný a dosažitelný,

Zásada první: Vyjadřujte se v první osobě

Jak napsat úvod k maturitní práci : Při sepsání úvodu bychom si měli položit otázky typu: Čím se bude seminární práce zabývat Jaký je cíl seminární práce Jaký přínos seminární práce bude mít Důležité je cíl jasně vymezit a také uvést, z jakého důvodu jsme si zvolili právě tuto problematiku a v jakém kontextu se jí budeme zabývat.

Jak dlouhý má být úvod

V každém případě by měl úvod seznámit čtenáře s danou problematikou, jeho obvyklý rozsah by se měl v případě diplomové práce pohybovat v rozmezí 3 až 4 normostran (u práce bakalářské postačí 1 až 2 strany). Úvod (stejně jako závěr) se obvykle nečísluje.

Jak napsat úvod a závěr : Úvod většinou stanovuje cíle a předpoklady bakalářské/diplomové práce a do závěru se promítají výsledky Vašeho výzkumu, rešerše, analýzy apod. Ne však konkrétně. Konkrétní hodnoty, postupy, čísla, ale i grafy, tabulky a obrázky mají své místo v praktické části práce.

V úvodu by nemělo chybět základní uvedení do problematiky a důvod, proč si autor zvolil právě toto téma. Může následovat krátké seznámení s jednotlivými kapitolami. Následně by neměla chybět zmínka o praktické části, avšak konkrétní metody analytické části by měly být zmíněny až v ní.

V úvodu se přesně vymezí problém, kterým se práce zabývá, vysvětlí se, k čemu má práce sloužit, proč je napsána, kdo už v této oblasti pracuje a pracoval.

Jaký je rozdíl mezi úvodem a anotací

Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami v rozsahu např. pěti až deseti řádků, text by měl být stručný a věcný. Zpravidla taktéž obsahuje bibliografickou citaci práce.Úvod je v práci velmi důležitý i z jiného důvodu. Je to první část, kterou čte každý, kdo otevře vaši práci, a začne jí listovat. Máte v něm možnost promluvit ke svým čtenářům a zaujmout je. Ve stručnosti jim vysvětlíte, co získají tím, že si vaši práci přečtou.Bakalářská práce

Doporučený rozsah bakalářské práce je stanoven na 50–60 normostran (bez příloh), včetně preliminárií (cca 90 000–108 000 znaků, včetně mezer).

Seznam použité literatury by měl být abecedně seřazený a musí obsahovat všechny použité zdroje v závěrečné práci. Počet zdrojů při bakalářské práci by měl být alespoň 15 – 20 knižních titulů samozřejmě co nejnovějšího data, 5 – 10 internetových zdrojů, sborníky, časopisy.

Jak má vypadat závěr : Závěr by měl především korespondovat s úvodem. Je vhodné znovu zopakovat, co bylo cílem práce a uvést, jakým způsobem byl tento cíl naplněn (k jakým výsledkům autor došel, jak postupoval) – pokud nebylo možné splnit všechny dílčí cíle, pak by nemělo chybět zdůvodnění.

Co se píše do úvodu práce : Úvod by měl jasně definovat, jaké téma práce řeší, jaká je motivace autora k jeho zpracování, a proč je dané problematice důležité se věnovat. Ač to tak v praxi často nevypadá, každá vědecká práce by měla mít svůj účel a myšlenku. Dalším velmi důležitým faktorem je aktuálnost dané tématiky.

Jak má vypadat anotace

Anotace je typicky kratší a jejím cílem je říci, co bude obsahem článku, nalákat, zaujmout (v novinářském prostředí se často označuje jako perex). Neprozrazuje výsledky ani metody, ale upozorňuje na to, že by si dílo měl člověk přečíst. Má vysvětlující nebo doporučující ráz.

Anotace je v podstatě něco jako stručný úvod, resp. shrnutí Vaší bakalářské/diplomové práce, a měla by tak seznámit čtenáře s problematikou, které se ve své práci věnujete. Zpravidla je tvořena několika větami (6 až 10 řádků), pro které je vyhrazena celá jedna strana.V úvodu se přesně vymezí problém, kterým se práce zabývá, vysvětlí se, k čemu má práce sloužit, proč je napsána, kdo už v této oblasti pracuje a pracoval. Do úvodu patří i přehled doposud zkoumané problematiky, tzn. souhrn toho, co již bylo na tomto poli zjištěno (spolu s uvedením literatury). Další částí je metodika.

Kolik stran musí mít DP : Diplomová práce

Doporučený rozsah diplomové práce je stanoven na 70–80 normostran (bez příloh), včetně preliminárií (cca 126 000–144 000 znaků, včetně mezer). Struktura závěrečné práce má stanovená pravidla.