Jak poznat frazém?
Význam frazému nemusí být možné odvodit z běžných významů jednotlivých slov (např. ztratit hlavu), takový frazém se označuje také jako idiom. Příklady frazémů jsou rčení (házet perly sviním), přísloví (Dvakrát měř, jednou řež.), pranostiky (Únor bílý, pole sílí.), přirovnání (mazaný jako liška).Popis. Idiomy tvoří významnou část slovní zásoby jazyka a jsou běžné zejména v hovorovém jazyce. Označují jevy, pro něž jazyk nemá slovo, jako například „z někoho si vystřelit“, „s někým vyběhnout“ nebo „někomu to polepit“. Mají mnoho společného s metaforami a často z nich vznikají.Ustálené slovní spojení mám hluboko do kapsy znamená mám málo peněz, možnost D) tedy nejlépe vystihuje význam posuzovaného úseku výchozího textu (jsem věčně bez peněz).

Co to jsou Frazeologismy : Frazém neboli frazeologismus je ustálené spojení slovních tvarů slov. Jedná se například o pranostiku, rčení, pořekadlo, přirovnání či přísloví apod. Frazeologismy většinou výrazně posunují původní význam slov směrem ke zcela jinému smyslu sdělení.

Co je to pořekadlo

Jedná se v podstatě o ustálené výroky, které obsahují obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Za pomoci nich jsou nám již od malička vštěpovány základní hodnoty naší kultury. Zpravidla mají podobu rýmovaného dvojverší – to zejména kvůli snadné zapamatovatelnosti.

Co je to přirovnání : Přirovnání je pojmenování na základě srovnání či podobnosti. Přirovnání často používají nadsázku. Příklady přirování: zdravý jako řípa.

dumb {přídavné jméno}

němý {příd. jm. m.} pitomý {příd.

zemitý , drsný , jadrný ( mluva ap .)

Co znamená jet plnou parou

Jedno krátké zatroubení znamená "stát", dvě "pomalu", jedno dlouhé + jedno krátké "na poloviční výkon (půlkou)", tři zatroubení "zpětný chod (plnou parou)" a jedno dlouhé zatroubení "plnou parou vpřed".Sousloví v češtině

V češtině jsou sousloví tvořena nejčastěji ve větě jako podstatné jméno, rozvité přívlastkem shodným, tvořeným přídavným jménem; přívlastek stojí zpravidla před jménem (v antepozici) – vysoká pec, hroší kůže, v odborných výrazech za jménem (v postpozici) – hraboš polní, kyselina mravenčí.Titul je vyprodaný. Kniha obsahuje 140 známých českých přísloví, které jsou ovšem podány odborným jazykem.

Kdo hodně chce, tomu hodně schází. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Jak poznat přirovnání : Přirovnání často pracují s nadsázkou, mají velmi zesílený význam: chováš se jako blázen, pálí to jako oheň. Význam přirovnávacího slova tak může být poměrně nezřetelný – flek jako Brno (tj. velký jako Brno), pálí jako čert (snad proto, že čert žije v pekle), rýma jako hrom (hlučná, silná jako hrom).

Co je weak česky : nepevný , křehký ( kosti , povrch ap .)

Co znamená česky Hello

ahoj! {citosl.} hello! (také: hi!)

O starých lidech zvykneme říkat, že jsou senilní. Pod pojmem stařecká senilita si představíme člověka, který se sešlý věkem: má méně vlasů, ztratil velkou část svalové hmoty, na kůži má pigmentové skvrny a vrásky, špatně vidí, chybí mu některé zuby, pomalu se pohybuje a jeho mysl už není tak svěží.SALT (akronym z anglického Strategic Arms Limitation Talks – Rozhovory o omezení strategických zbraní) je série bilaterálních smluv mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými, kterým předcházely jejich rozhovory o omezení strategických zbraní.

Co znamená pod parou : Pod parou je český letní hudební festival zaměřený na punkovou, hardcorovou, ska i rockabilly hudbu, který se do roku 2014 konal v Moravské Třebové v okrese Svitavy, v roce 2015 byl přesunut do Vyškova, v roce 2022 se festival konal na Bojišti u Trutnova.