Jak správně citovat AI?
Tvůrce AI nástroje. Název AI nástroje (verze). AI program. Datum/rok vydání verze.Jak citovat ChatGPT

  1. Uvést poznámku pod čarou v tom místě, kde je text upraven pomocí nástroje ChatGPT, v poznámce by mělo být uvedeno znění dotazu (promptu)
  2. Uvést všechny použité dotazy (prompty) jako přílohu textu tak, aby bylo zřejmé, jak dotaz zněl, na které straně textu se pasáž nachází a jaké má znění

– jestliže existuje více autorů než tři nebo je první z nich dominantní, připojuje se spojka et al. nebo a kol., např.: (Nešetřil, Matoušek, Valla, a kol., 2010, s. 96); – pokud potřebujeme odkázat na více zdrojů, píše se mezi zdroji středník, např.: (Nešetřil, 2010, s.

Jak citovat AI obrázek : Pokud použijete AI jako zdroj informací, pak citujete samozřejmě původní zdroje, ze kterých AI čerpal. Ovšem neexistující zdroje citovat nelze. Jaké z toho plyne poučení AI jako zdroj informací nemusí být spolehlivý a v tom případě ho jako zdroj informací do odborné práce nepoužívejte.

Jak Citovat ChatGPT APA

Jak citovat ChatGPT ve stylu APA

Začněte jménem vývojáře nebo organizace: OpenAI. V závorce uveďte rok vydání: (2021). Název softwaru napište kurzívou: ChatGPT. V závorce za názvem uveďte číslo verze, pokud je to vhodné: (verze 3.5).

Jak Citovat : Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první. Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou.

Jak citovat ChatGPT ve stylu APA

Začněte jménem vývojáře nebo organizace: OpenAI. V závorce uveďte rok vydání: (2021). Název softwaru napište kurzívou: ChatGPT. V závorce za názvem uveďte číslo verze, pokud je to vhodné: (verze 3.5).

Při využívání nástrojů AI se zejména doporučuje dodržovat pravidla stanovená institucí, na níž je úkol připravován. Nemá-li instituce tato pravidla stanovena, doporučuje se způsob odkazování konzultovat se zodpovědnou osobou (např. kvalifikační práci s jejím vedoucím, seminární práci s vyučujícím apod.).

Jak správně citovat

Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první. Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou.Jak parafrázovat. O parafrázování hovoříme tehdy, jestliže ve vlastním textu stručně a jednodušeji formulujeme myšlenku, která v citovaném zdroji byla prezentována podrobně. Parafrázování rozhodně neznamená, že bychom převzali původní myšlenku a jen v ní vyměnili některé ze slov.Pakliže citujete obrázek z Otevřených galerií, musíte uvést citaci. Ta by měla odpovídat citaci Webové stránky (příklad viz níže). V minimální podobě lze obrázek citovat tak, že uvedete datum vložení obrázku do Vašeho materiálu, licenci, pod kterou je obrázek dostupný, a URL adresu zdroje.

Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první. Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou.

Jak se cituje aplikace : Při citování mobilní aplikace se po údajích o názvu a verzi aplikace uvádí platforma, na níž je software ke stažení. Při citování mobilní aplikace se jako typ dokumentu uvádí spojení Mobile app. Komentář: Název aplikace a ji zpřístupňující platformy byl převzat z horní části webové stránky (náhled).

Jak funguje citace : Jedná se o záznam v soupisu použité literatury. Obsahuje údaje nezbytné pro vyhledání daného zdroje. Obvykle zde uvádíme autora, název, vydava- telské údaje, rok vydání, dostupnost, případně další údaje. Ihned za citát nebo parafrázi musí- me uvést odkaz na zdroj v soupisu použité literatury.

Jak citovat

Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle roku vydání – nejmladší díla jsou uvedena jako první. Na jednotlivé dokumenty odkazujeme číslem poznámky a citace samotné uvádíme v poznámce pod čarou.

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.Při použití Harvardského systému jsou bibliografické citace v soupisu literatury na konci práce uspořádány v abecedním pořadí podle příjmení autorů. Rok vydání se u této metody uvádí přímo za autora po čárce. Pokud autoři ani korporace nejsou uvedeni, pak za název.

Jak v textu citovat webovou stránku : PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání, případně poslední aktualizace). Kompletní název webové stránky. [online; cit. RRRR-MM-DD].