Jak správně vyplnit směnku vlastní?
směnečného a šekové musí obsahovat:

 1. označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 4. údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 5. údaj místa, kde má být placeno.
 6. jméno toho, komu má být placeno.

bezpodmínečný slib (u směnky vlastní) či příkaz (u směnky cizí) zaplatit určitou peněžitou sumu, údaj splatnosti, údaj místa, kde má být placeno, jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno (tj.Naproti tomu neplatná je směnka, která neobsahuje rok splatnosti, směnka se splatností dřívější než je datum vystavení, směnka splatná alternativně v různé dny (např. 1. nebo 2. ledna 2014) nebo směnka, která stanoví splatnost v určitém časovém rozmezí (např.

Co se směnkou po splatnosti : Pokud je směnka platná a po splatnosti, lze přistoupit k jejímu vymáhání písemnou výzvou dlužníkovi k úhradě. Neuhradí-li dlužník dobrovolně svůj dluh ani po výzvě a nedojde-li k jiné dohodě (např. dohoda o splácení dluhu podle splátkového kalendáře), lze na pokyn klienta přistoupit k vymáhání pohledávky soudní cestou.

Jak vyplnit směnku vlastní

Do formuláře směnky budete tedy na vyznačená místa vyplňovat následující údaje:

 1. Místo a datum vystavení směnky. například: V Brně dne 1.
 2. Částka. například: 135.000,- Kč nebo 6.000 EUR.
 3. Údaj splatnosti. například: 1.
 4. Na řad (komu)
 5. Částka slovy.
 6. Místo, kde má být placeno.
 7. Údaje výstavce.
 8. Podpis dlužníka.

Kdo vystavuje vlastní směnku : Vystavitel směnky (dlužník) se písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku. Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce.

Směnečný závazek vzniká směnečníkovi až po akceptaci této směnky (postačí podpis na směnce). Výstavce směnky se staví do pozice nepřímého dlužníka, ručí za to, že bude směnka směnečníkem přijata (akceptována) a zaplacena.

Vystavitel směnky (dlužník) se písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku. Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce.

Co znamená nikoli na Rád

Doložky a další fígle:

Doložka „nikoli na řad“ – tou vyloučíte, že by jednoduše mohla být směnka převedena na jinou osobu tím, že by se pouze na její rubovou stranu uvedla další osoba, které se (místo té původní) má platit. Tj. směnku nelze převést rubopisem.Do formuláře směnky budete tedy na vyznačená místa vyplňovat následující údaje:

 1. Místo a datum vystavení směnky. například: V Brně dne 1.
 2. Částka. například: 135.000,- Kč nebo 6.000 EUR.
 3. Údaj splatnosti. například: 1.
 4. Na řad (komu)
 5. Částka slovy.
 6. Místo, kde má být placeno.
 7. Údaje výstavce.
 8. Podpis dlužníka.

Doložka "BEZ PROTESTU"

Touto doložkou může výstavce zprostit majitele směnky (věřitele) povinnosti, aby k zachování práva postihu dal směnku protestovat pro neplacení (nepřijetí). (Když je na směnce Bez protestu, nemusí se dávat protestovat, je jakoby protestována).