Jak vypadá osnova slohové práce?
Text můžeme popsat pomocí osnovy, která má tři části: úvod, stať a závěr. Jednotlivé části (nejčastěji stať) mohou být dále rozčleněny. Každou část označíme výstižným názvem.Osnova může označovat: notová osnova – zápis hudby. osnova (textil) – soustava nití při tkaní textilií slohová osnova – struktura textu sepsaná například jako obsah, avšak sestavená předem, ještě před psaním stati, jako pomůcka a návod pro psaníKaždá maturitní slohová práce musí mít nadpis, úvod, text a závěr. Kromě samotného textu se hodnotí také vizuální stránka (škrtance, okraje, mezery mezi odstavci) a samozřejmě pravopisné chyby. Maturitní slohovka musí splnit minimální počet slov, bývá to 250 slov, což je v přepočtu průměrně 30 řádků formátu A4.

Jak napsat závěr slohové práce : Závěr práce by měl hodnotit celou seminární práci a také zvolené téma práce. Mělo by v něm být uvedeno, čím jsme se v jednotlivých kapitolách zabývali, k jakému jsme došli zjištění a také zda jsme naplnili cíl stanovený v úvodu práce.

Jak má vypadat osnova

Osnova BP vypadá následovně:

 1. Úvod.
 2. Cíl práce a metodika.
 3. Teoretická východiska / Současný stav poznání řešené problematiky.
 4. Vlastní práce / Vlastní zpracování / Vlastní řešení / Analytická část.
 5. Zhodnocení a doporučení / Výsledky a diskuze.
 6. Závěr.
 7. Seznam použitých zdrojů / Použitá literatura.
 8. Přílohy.

Co má obsahovat osnova : Osnova představuje plán, podle kterého se řídíme při psaní určitého slohového útvaru v podobě například vypravování, popisu, úvahy, fejetonu apod. Osnova se zpravidla skládá ze tří základních částí: Jedná se o úvod, vlastní stať a závěr.

Osnova představuje plán, podle kterého se řídíme při psaní určitého slohového útvaru v podobě například vypravování, popisu, úvahy, fejetonu apod. Osnova se zpravidla skládá ze tří základních částí: Jedná se o úvod, vlastní stať a závěr.

Jak na osnovu vyprávění

Případně je možné příběh rozdělit do pěti fází, kterými jsou: expozice (úvodní situace), kolize (zápletka), krize (vyvrcholení konfliktu), peripetie (zvraty a komplikace) a nakonec rozuzlení.

Co musí obsahovat osnova

Osnova představuje plán, podle kterého se řídíme při psaní určitého slohového útvaru v podobě například vypravování, popisu, úvahy, fejetonu apod. Osnova se zpravidla skládá ze tří základních částí: Jedná se o úvod, vlastní stať a závěr.Osnova BP vypadá následovně:

 • Úvod.
 • Cíl práce a metodika.
 • Teoretická východiska / Současný stav poznání řešené problematiky.
 • Vlastní práce / Vlastní zpracování / Vlastní řešení / Analytická část.
 • Zhodnocení a doporučení / Výsledky a diskuze.
 • Závěr.
 • Seznam použitých zdrojů / Použitá literatura.
 • Přílohy.