Jak vypadá Rubopis směnky?
směnečného a šekové musí obsahovat:

 • označení, že jde o směnku – toto musí být ve vlastním textu směnky.
 • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku.
 • jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
 • údaj splatnosti – nesmí být vymezena časovým rozmezím.
 • údaj místa, kde má být placeno.
 • jméno toho, komu má být placeno.

Náležitosti směnky

 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyce, ve kterém je listina sepsána;
 2. bezpodmínečný příkaz / slib zaplatit určitou peněžitou sumu;
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka) – pouze u směnky cizí;
 4. údaj splatnosti;
 5. údaj místa, kde má být placeno;

Údaj splatnosti na směnce

Paradoxně přesnější vyjádření údaje splatnosti způsobuje neplatnost směnky. Pokud je tedy na směnce uvedena přesná hodina a den („dne 1. 1. 2023, v 8:00 hod“), kdy má dlužník zaplatit, činí toto ustanovení směnku neplatnou.

Jak se vymáhá směnka : Pro mimosoudní vymáhání směnky postačí zaslat scan směnky. V případě soudního vymáhání je však nutné předložit soudu originál směnky již v rámci návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu. Po skončení soudního řízení soud originál směnky samozřejmě vrací.

Jak prevest směnku

Převod směnky může mít v zásadě dvě podoby: postoupení anebo rubopis na její zadní straně. Zákon přitom stanoví, že k převodu listinné směnky na řad je potřeba vedle rubopisu i fyzické předání samotného cenného papíru.

Co je směnka bez protestu : Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.

Základní rozdělení směnek:

 • Směnka vlastní – dlužník se sám zavazuje k tomu, že do stanovené splatnosti zaplatí věřiteli dlužnou částku uvedenou na směnce.
 • Směnka cizí – vystavitel směnky ukládá někomu třetímu, aby ve stanoveném čase zaplatil dlužníkovi danou částku. Třetí stranou je obvykle banka.


Směnku podepisuje pouze dlužník! Věřitel se na směnce nepodepisuje, a to za žádných okolností. Podpis dlužníka by měl být umístěn na vyznačeném řádku, pod podpisem by se (případně kromě údajů dlužníka) už neměl nacházet žádný důležitý text.

Co znamená na Rád směnka

Podle formy rozlišujeme cenné papíry na jméno, na řad, nebo na doručitele. Cenné papíry na řad (ordre papíry): Obsahuje-li cenný papír jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o cenný papír na řad (vyvratitelná právní domněnka, která nevylučuje důkaz o tom, že jde o cenný papír na jméno nebo na doručitele).Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.§ 70. (1) Směnečné nároky proti příjemci se promlčují ve třech letech ode dne splatnosti směnky. (2) Nároky majitele proti indosantům a proti výstavci se promlčují v jednom roce od data protestu včas učiněného nebo při doložce "bez útrat" v jednom roce ode dne splatnosti směnky.

Doložky a další fígle:

Doložka „nikoli na řad“ – tou vyloučíte, že by jednoduše mohla být směnka převedena na jinou osobu tím, že by se pouze na její rubovou stranu uvedla další osoba, které se (místo té původní) má platit. Tj. směnku nelze převést rubopisem.

Co je směnka s avalem : Směnečným rukojmím (avalem, avalistou) bývá zpravidla osoba, která ještě není směnečně zavázána. Zákon ovšem nebrání tomu, aby tuto záruku poskytla i osoba, která se na směnku již podepsala2. Ten, za koho se rukojmí zaručil, se označuje jako avalát.

Jaký je rozdíl mezi vlastní a cizí směnkou : Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce. Směnka cizí – vystavitel směnky přikazuje třetí straně, aby ve stanovený čas uhradila věřiteli dohodnutou sumu peněz. Třetí stranou může být např. banka.

Co je to Blankosměnka

Občas se můžete setkat i s tzv. bianco (nebo blanko) směnkou, která záměrně nemá vyplněné všechny údaje – nejčastěji chybí splatnost a dlužná částka. Bianco směnka se většinou vydává k bankovnímu či nebankovnímu úvěru.

Vystavitel směnky (dlužník) se písemně zavazuje, že jejímu majiteli (věřiteli) zaplatí uvedenou dlužnou částku. Směnka vlastní – dlužník se zavazuje, že on sám bude tím, kdo ve smluvený čas uhradí sumu peněz dohodnutou a uvedenou na směnce.Jak vystavit směnku.

Dlužník se podpisem směnky zavazuje, že majiteli směnky v určitý den na určitém místě uhradí sumu uvedenou na směnce. A pravidla jsou neúprosná: závazek je bezpodmínečný, slib zaplatit nesmí být spojený se splněním jakékoli podmínky. I proto bývá vymáhání rychlé.

Po kolika letech je promlčená vražda : U vraždy činí v České republice promlčecí lhůta pouhých patnáct let. U výjimečných typů vraždy (dle § 140 ods. 3 Trestního zákona – například zvlášť surová vražda, vražda na těhotné ženě, na dítěti mladším 15 let) je to třicet let. Česko se tedy pohybuje – a leckdy i velmi hluboce – pod evropským průměrem.