Jak zaúčtovat přijetí daru?
Přijaté dary jsou účtovány jako přírůstek aktiv či jako náklad, a to souvztažně s příslušným výnosovým účtem účtové skupiny 64 (643-Přijaté dary v provozní oblasti) či účtové skupiny 66 (668/002-Přijaté dary ve finanční oblasti).Daň darovací formálně neexistuje již od roku 2014 a všechny dary spadají pod rámec daně z příjmů, konkrétně pod ostatní příjmy. Zákon stanoví, že daň z příjmů se z darů neplatí, jsou-li tyto dary získány příležitostně a pokud jejich hodnota nedosáhne 50 000 Kč bez ohledu na to, kdo je dárcem.Platí zásada, že účetní jednotka v pozici dárce bude dary vždy účtovat do nákladů, přičemž nezáleží na tom, zda jde o dary peněžní či nepeněžní. Zpravidla účtujeme v účtové skupině 54 – Jiné provozní náklady, konkrétně na účtu 543 – Dary.

Co se účtuje na 543 : Poskytnuté dary se účtují na účet 543 – Dary. Ve všech případech je účet 543 nedaňovým nákladem. O hodnotu darů snižujeme základ daně až na daňovém přiznání. Jinak to nelze, neboť je povoleno odečíst jen určité procento základu daně a základ daně zjistíme až při daňovém přiznání.

Co se účtuje na účet 513

Výdaje na občerstvení, pohoštění a dary účtujeme na účet 513 – Náklady na reprezentaci.

Co se účtuje na účet 548 : Účet 548/001 – Pojistné

Na tomto účtu se účtuje předpis pojistného v rámci sjednaného pojištění podle pojistné smlouvy.

Dary poskytnuté na vybrané zveřejněné účty lze prokázat i jiným způsobem, než vydaným potvrzením příjemce daru, a to výpisem z bankovního účtu popř. ústřižkem složenky a vytištěnou informací o příjemci daru a účelu daru.

Od daně z příjmů jsou osvobozené dary, jejichž hodnota od jednoho dárce nepřesáhne částku 15.000 Kč za rok (zdaňovací období) bez ohledu na to, kdo je dárcem.

Co se účtuje na 389

Na tomto účtu jsou zachyceny dluhy, u kterých není ke dni sestavení účetní závěrky známa jejich částka. Účet je součástí účtové skupiny 38-Přechodné účty aktiv a pasiv.Účtují se zde manka a škody na majetku. Např. dlouhodobém majetku, manka nad normu přirozených úbytků zásob, škody způsobené neznámým pachatelem (na základě potvrzení Policie ČR.), škody způsobené živelní pohromou.Pokud zaměstnavatel koupí pro zaměstnance kávovar, jedná se o daňový náklad. Ovšem samotná káva poskytovaná zaměstnancům, případně obchodním partnerům, daňově uznatelným nákladem na straně zaměstnavatele není. Nápoj, který je pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem, je pouze neperlivá voda.

Na tento účet jsou zachycovány nejen náklady vynaložené na běžné opravy a pravidelnou údržbu majetku ve vlastnictví účetní jednotky, nýbrž i majetku najatého či propachtovaného.

Co účtovat na 518 : Nákup drob. nehmot. majetku, poštovní poplatky, známky, telefoní služby,rozhlasové poplatky, úhrady za inzerci, propagaci, výstavy, úklid, praní a čistění prádla, poradenskou činnost, právnickou pomoc, vzdělávání pracovníků a ostatní náklady.

Jak má vypadat potvrzení o daru : Potvrzení o daru musí obsahovat základní údaje, ze kterých je evidentní, kdo je poskytovatelem a příjemcem daru, hodnota daru, účel daru a případně i datum darování.

Kolik si mohu odecist z daní na darech

podle § 15 odst. 1 zákona u poplatníků, kteří jsou fyzickými osobami, přesáhne v úhrnu 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % (15 %) ze základu daně (limit 30% platí pro zdaňovací období 2020 a 2021 viz zákon č. 39/2021 Sb., kterým se mění zákon č.

Každý další den, kdy nejsou peníze na účtu FÚ, opozdilci naskakují úroky z prodlení. Pokud navíc dojde k doměření daně ze strany finančního úřadu (plátce nezaplatí žádnou nebo nižší daň), čeká na poplatníka vysoké jednorázové penále ve výši dvaceti procent z doměrku, tedy daně.Pokud podáte přiznání pozdě, ale vypočtená daň je nižší než 200 Kč, žádná sankce vám nehrozí. Pokud však přiznání nepodáte vůbec, hrozí vám pokuta od 500 Kč až do 300 000 Kč. Navíc za každý den zpoždění se vám může počítat penále 0,05 – 5 % z dlužné částky daně nebo úroky z prodlení.

Co účtovat na 379 : Účtování odměn členů orgánů obchodních korporací

Zákonné i zaměstnancem požadované srážky (alimenty, příspěvky, dary) se účtují na vrub (MD) účtu 379.