Jak zvýšit oddanost divoké kmeny?
Jak se obsazují vesnice – K obsazení vesnice musíte mít šlechtice a dostatek armády, protože je pravděpodobné, že hráč bude mít ve vesnici vojsko, kterým bude vesnici bránit. – Šlechtic při útoku na vesnici sníží oddanost o cca 20-35. V případě použití bonusů (medajlí) je to o několik procent více.Mnohá města tento titul získala historicky. V současnosti může být městem stanovená taková obec, která má alespoň 3000 obyvatel, pokud tak na žádost obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.Obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 17. května 1954, je městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, od kterého se obec stává městysem.

Kolik obyvatel musí mít obec aby byla město : Poté se status města (či městyse) vztahoval zásadně jen k celé obci. V současnosti může být dle zákona o obcích městem nově stanovena taková obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak (na žádost obce) stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Co musí mít městys

Poté se status města (či městyse) vztahoval zásadně jen k celé obci. V současnosti může být dle zákona o obcích městem nově stanovena taková obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak (na žádost obce) stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

Kdy se obec může stát městysem : (1) Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. (2) Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

(1) Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. (2) Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.

V hlavním městě se obdobná funkce jmenuje ředitel magistrátu. Tajemník podle zákona fakticky řídí obecní úřad a je přímo podřízený starostovi či primátorovi, který stojí v čele úřadu. Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta, tvoří: starosta.

Co se dělá na městském úřadu

Činnost a povinnosti obecních úřadů v Česku

podávat informace žadatelům. plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce. pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti. vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisíKategorie životních situací Občanský průkaz | cestovní pas | doklady registru řidičů a vozidel | rybářský a lovecký lístek | matriční doklady | úmrtní list | rodný list…obce se základní působností (6 254 obcí), obce s pověřeným obecním úřadem (388), obce s rozšířenou působností (205).

Pro přihlášení svého trvalého pobytu k adrese je třeba dojít na úřad obce s rozšířenou působností, který je místně příslušný adrese vašeho nového trvalého pobytu. Tam vyplníte formulář Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, prokážete svou totožnost osobním dokladem a také právo nemovitost používat.

Co se dá vyřídit na obecním úřadě : Obecní úřad Ladná vyřizuje:

  1. Přihlášení k trvalému pobytu.
  2. Odhlášení z trvalého pobytu.
  3. Žádost o zrušení TP:
  4. Ověření podpisu a kopie.
  5. Přidělení čísla popisného a orientačního.
  6. V systému CzechPOINT:
  7. Výpis z živnostenského rejstříku.
  8. Výpis z katastru nemovitostí

Co je obecní úřad obce s rozšířenou působností : Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně, zkratkou ORP) jsou v Česku mezičlánkem přenesené působnosti samosprávy mezi krajskými úřady a ostatními obecními úřady (nižším článkem jsou pověřené obecní úřady a nejnižším všechny ostatní obecní úřady).

Co to je městys

Městys či městečko (dříve i městec) je typ obcí významově stojící mezi městem a vsí. V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (tím se městyse lišily od vsí) a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice.

Důvodů, proč lidé mají bydliště na městském úřadu, může být celá řada: majitel nemovitosti je z bytu odhlásil, skončila jim nájemní smlouva, nebo odhlášení z důvodu exekuce. Samotné zjišťování je ale problematické, podotýká starosta.Vlastníka (pronajímatele) nemovitosti – bytu s jeho adresou zjistíte z výpisu z katastru nemovitostí, který vám na počkání vydají na jakémkoliv katastru nemovitostí, a to na základě sdělení adresy bytu.

Co je obecní úřad s rozšířenou působností : Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně, zkratkou ORP) jsou v Česku mezičlánkem přenesené působnosti samosprávy mezi krajskými úřady a ostatními obecními úřady (nižším článkem jsou pověřené obecní úřady a nejnižším všechny ostatní obecní úřady).