Kam volat na ČSSZ?
nabízí možnost objednání pro osobní konzultace a pro informativní výpočty starobních důchodů na telefonním čísle +420 257 062 869, a to každý pracovní den od 8 do 12 h, nebo online prostřednictvím internetu.Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu občana (OSVČ) nebo místem hlášeného pobytu v ČR. Pokud máte trvalé bydliště v Praze, můžete zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit kterémukoliv územnímu pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ).V každém okresním a krajském městě sídlí OSSZ, v Praze PSSZ a v Brně MSSZ Brno, kam se občané mohou ve věcech důchodového a nemocenského pojištění obracet. Své záležitosti mohou vyřizovat elektronicky nebo osobně.

Kam volat ohledne vyplaty nemocenské : Informační telefonní linka, která se specializuje na poradenství v oblasti dávek nemocenského pojištění, je dostupná nově na telefonním čísle 571 811 081. Telefonní spojení na call centrum s předvolbou „840“ je tzv.

Jak kontaktovat OSSZ

800 050 248. V rámci urychlení vyřízení Vašeho požadavku vždy uvádějte: variabilní symbol organizace, za kterou podáváte, registrační číslo osoby oprávněné k elektronickému podávání.

Kam volat ohledně invalidního důchodu : Námitky lze podat přímo u ČSSZ nebo prostřednictvím kterékoliv OSSZ. Z podání musí být patrné, které rozhodnutí účastník řízení napadá, v čem spatřuje jeho nezákonnost a čeho se domáhá. Občan může v rámci řízení o námitkách požadovat i přezkoumání zdravotního stavu. V tom případě je vhodné doložit nové lékařské zprávy.

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsou územní organizační jednotky ČSSZ, které se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti. Ředitele OSSZ jmenuje a odvolává ústřední ředitel ČSSZ.

Výplata dávky

Nemocenské, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění, se podle zákona o nemocenském pojištění vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy byly OSSZ doručeny všechny potřebné a správně vyplněné doklady pro nárok na výplatu dávky.

Kam posílá lékař neschopenku

Od ledna 2020 už nemusíte zaměstnavateli doručovat papírovou neschopenku, lékař ji vydává v elektronické verzi. Tu posílá na Českou správu sociálního zabezpečení a zaměstnavatel je to o tom zpraven. Nemocný dostane od lékaře tištěný formulář, kterým by se měl prokázat v případě kontroly správou sociálního zabezpečení.Ten doznal jistého navýšení, a proto základní výměra invalidního důchodu pro rok 2024 tedy činila 4 400 Kč. Stanovena je i minimální výše procentní výměry, která musí dosáhnout alespoň 770 Kč za měsíc. Minimální invalidní důchod, který je možné v roce 2024 obdržet, je 5 170 Kč.U invalidních důchodů se každé dva roky přezkoumává zdravotní stav, aby se zjistilo, zda dotyčný ještě nárok na důchod má.

zákona ČSSZ kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení, posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení, vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění.

Kolik procent je na nemocenské : Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti do 30. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti, od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény sazba činí 66 % denního vyměřovacího základu a dále od 61.

Kdo posílá peníze za nemocenskou : Dávky vyplácí příslušná OSSZ prostřednictvím účtu ČSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byl stanovený, řádně vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných podkladů doručen.

Které dny chodí nemocenská

Typicky však nemocenská chodí od 8. do 17. dne v měsíci. Termín výplaty závisí zejména na tom, kdy zaměstnavatel doručí úřadu potřebné doklady.

Kontrola může přijít v kteroukoliv denní či noční dobu, ve všední dny i o víkendech. Může přijít i opakovaně a také v den ukončení neschopenky. Jedinou omluvou, pokud člověk pobírající nemocenské dávky není zastižen v době kontroly na uvedené adrese, je návštěva lékaře.Pozor, lékař může ukončit neschopenku i v případě, že se nedostavíte na lékařské vyšetření a nemáte k tomu vážné důvody. Zároveň je třeba zaslat "Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti" (s podklady pro výplatu poslední dávky).

Kolik si můžu vydělat při invaliditě 1 stupně : Výhodou pobírání invalidního důchodu je kromě samotného příspěvku i to, že není zákonem nijak omezena částka přivýdělku. Limitován není ani rozsah vykonávané práce.