Kde žádat o změnu územního plánu?
Stačí podat písemné připomínky k pořizovateli návrhu (kterým je typicky obecní úřad či obecní úřad obce s rozšířenou působností) do 15 dnů ode dne, kdy byl návrh zadání územního plánu doručen veřejnou vyhláškou – blíže viz § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“)[2].Toto posouzení provádí pořizovatel, kterým může být obecní úřad, který tuto činnost vykonává prostřednictvím osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nebo příslušný odbor územního plánování obce s rozšířenou působností.O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází. Ve větších městech se žádostmi zabývá zpravidla odbor regionálního rozvoje.

Kde lze získat územní plán : Územní plány jsou uloženy a jsou přístupné k nahlížení na příslušném obecním úřadu a stavebním úřadu, úřadu územního plánování (obci s rozšířenou působností) a krajském úřadu – pod jejiž působnost obec spadá. Informace o územních plánech naleznete v mapové aplikaci Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji.

Jak dlouho trvá změna územního plánu

Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let. Záleží na velikosti obce. „Samosprávy se snaží za každou cenu vyhovět všem žadatelům o změny, mění plány příliš často a neuvažují nad budoucností. Ustupují vlastníkům polí, kteří z nich chtějí stavební parcely, lidem, kteří touží bydlet na samotě.

Kdo rozhoduje o vydání územního plánu : vydání územního plánu Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo obce vydá územní plán, pokud neodporuje politice územního rozvoje, územně-plánovací dokumentaci kraje ani výsledkům řešení rozporů a stanoviskům dotčených orgánů nebo krajského úřadu.

Pokud chcete nahlédnout do územního plánu, můžete zajít na obecní úřad, stavební úřad či úřad územního plánování. K dispozici jej má také krajský úřad, pod který spadá daná obec. Máte-li konkrétní otázky, vyplatí se navštívit úřad osobně.

Pro získání územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití od referentů ODUR na obslužném pracovišti nejsou potřeba žádné formuláře. V případě písemné žádosti doporučujeme využít formulář „Žádost o územně plánovací informaci“, který je vytištěný k dispozici na obslužném pracovišti.

Kdo rozhoduje o územním plánu

Jak se pořizuje a schvaluje územní plán O tom, zda se pořídí územní plán obce, rozhoduje zastupitelstvo obce (samo nebo na návrh). Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad této obce, pokud splňuje podmínky podle § 24 stavebního zákona, jinak obecní úřad obce s rozšířenou působností.Pokud chcete z orné půdy udělat stavební pozemek, je třeba vyplnit žádost, kterou zpravidla najdete na webu daného města či obce. Nebojte se příslušný úřad kontaktovat a zjistit, jaké požadavky mají. Vyhnete se tomu, že opomenete nějaký detail a vše se tak zbytečně protáhne.Nemá-li obec vydán územní plán, může vymezit zastavěné území samostatným postupem svým obec- ním úřadem, pokud tento splňuje kvalifikační požadavky, nebo může o vymezení požádat úřad územní- ho plánování, kterému zároveň předá mapové podklady.

K čemu slouží územně plánovací informace (ÚPI)

ÚPI o podmínkách vydání územního rozhodnutí a podmínkách územního souhlasu vydává příslušný stavební úřad.

Jak zjistit zda mi nepatří pozemek : Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) eviduje seznamy nemovitého majetku a lidé si tak snadno mohou zkontrolovat, jestli nemají nějaký majetek, o kterém dosud neměli tušení.

Kde zjistím zda je pozemek stavební : Chcete-li ale zjistit, co se s daným pozemkem dá dělat, pak si musíte sehnat územní plán dané obce. Většina obcí má územní plán na svých webových stránkách, takže nemusíte ani vytáhnout patu z domu k tomu, abyste zjistili, zda je pozemek stavební.

Kdo vede evidenci územně plánovací činnosti

§ 162 (4) Krajský úřad, popřípadě jím pověřené úřady územního plánování, vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod.

RP je závazný pro rozhodování v území. RP vydává zastupitelstvo obce nebo kraje formou opatření obecné povahy a o pořízení rozhoduje z podnětu nebo na žádost.Změnu druhu pozemku a způsobu využití pozemku by pak měl nový vlastník ohlásit do 30 dnů katastrálnímu úřadu. nutné k zápisu do katastru dokládat další listinu pro změnu druhu pozemku a způsobu využití pozemku ani souhlas s dělením a slučováním pozemků.

Kolik stojí převod na stavební pozemek : Na katastrálním úřadu počítejme s uhrazením kolku za převod nemovitostí v ceně 500,-Kč. Katastrální úřad má ze zákona 30 dnů na vyřízení žádosti o převod pozemku, který jsme už koupili a v současné době většina katastrálních úřadů v celé ČR tento limit splňuje.