Kdo je vlastencem?
Vlastenectví neboli patriotismus je společensko-politický postoj vycházející z emotivního kladného a podpůrného postoje jednotlivců či skupin k otčině (latinsky patria ← řecky patrida, πατρίδα). Otčinou (či domovinou) může být oblast nebo město, obvykle se jí však míní národní stát nebo vlast.Pojmy vlastenectví a vlastenec nejsou nové. Začaly se užívat ve druhé polovině 18. století, v době tzv. národního obrození.Vlast (starším označením otčina) je země narození, ke které cítíme sympatie a chováme ji v jisté úctě. Latinské slovo patria (otčina) dalo vzniknout slovu patriot a patriotismus, které zdůrazňuje lásku ke své zemi až po její vynášení nad jiné, což je znakem nacionalistických radikálů.

Co to je nacionalista : Nacionalismus, národovectví (z lat. natio, národ), jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle (dle různé definice národa) sdílejí společný původ, historii, jazyk, kulturu a území.

Co je to vlastenectví

patriotismus – (z řec. patriotes = rodák, krajan) – též vlastenectví – obecně znamená oddanost pospolitosti, k níž člověk náleží. Projevy tzv. lokálního patriotismu jsou mnohem staršího data než moderní nacionalismus; v rozvinuté podobě existovaly již v antice, kde tvořily součást pocitu kult.

Co je to svět : Nejběžnější význam slova odkazuje na planetu Zemi, její obyvatele a její životní prostředí. V širším slova smyslu se slovo vztahuje na vesmír jako celek.

Mír je stav, kdy mezi lidmi, skupinami a státy nevládne nenávist a konflikty mezi nimi nevedou k hromadnému násilí.

Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří jsou navzájem spojeni kombinací několika druhů objektivních vztahů (hospodářské, náboženské…) a odrazem těchto vztahů ve společenském vědomí. Jazykově pojem odpovídá narození (latinsky natio), tedy společnému místu či společným předkům.

Co je to svět kolem nás

Svět kolem nás. Cyklus SVĚT KOLEM NÁS je mezinárodní vzdělávací projekt, který žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií přibližuje ty nejzajímavější kouty naší planety.S velkým písmenem se píšou např. Vltava, Dyje, Amazonka, (rybník) Svět, Krkonoše, Alpy. Některá z nich tvoří základ pojmenování víceslovných.komoň – jde o slovo přežívající jen v knižním a poetickém jaz.; ve stč. jeho význam byl 'jezdecký kůň'. Podobně stsl. komon'ь 'kůň'; str.

Misník (nábytkový kus sloužící k ukládání nádobí popř. potravin) s dekorem klatovského typu. Na rozdíl od skříní je výjimečně dochovaným typem nábytku.

Co je to etnikum : lid) je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu. Používá se také jako synonymum pro etnickou skupinu, národ a kmen. Příslušníky etnika spojuje pocit sounáležitosti, víra ve společný původ a dějiny, společné označení sama sebe neboli etnonymum, a kulturní prvky, tradice a mentalita odlišující je od jiných etnik.

Jaký je rozdíl mezi národem a etnikem : Území obývané určitým národem může, ale nemusí být totožné s územím určitého státu. Jako etnikum označujeme takovou skupinu lidí, jež má 1. pověst o společném původu, 2. určité obývané území spojené se svými dějinami, 3.

Jak se píše Brněnsko

Kapitola Jižní a jihovýchodní Morava: Brněnsko, s.

Zimní chomáč – těsné seskupení včel v úlu umožňující včelám přezimování.člověk, který je mimo, nechápavý, out, nehodící se svým chováním do kolektivu apod. Příklad: “Je to sice mimoň, ale nevadí mi.”

Jaký je rozdíl mezi rasou a etnikem : Označení někoho za rasu probíhá vždy zvenčí (na rozdíl od etnik a národů). „Rasově“ vymezená populace se sama za jednotnou skupinu s nějakou charakteristikou může považovat až když je tak systematicky hodnocena zvenčí. Ačkoliv „rasismus“ vědecky neobstojí, termín „rasa“ je v některých případech praktický a užitečný.