Kdo platí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?
Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance jsou ze zákona pojištění pro případ povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to buď u České pojišťovny a.s., k 31. 12.Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, současně uvede své identifikační číslo nebo jiné označení, které je nahrazuje.Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů (souhrn všech hrubých mezd) za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců (dle § 5 zákona č. 589/1992 Sb). Tento základ vynásobíme sazbou OKEČ (Odvětvové Klasifikace Ekonomických Činností pro činnost vykonávanou zaměstnavatelem.

Kam zaúčtovat pojištění odpovědnosti : Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení.

Kdo platí pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti musí platit zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Platba tohoto pojištění znamená pro zaměstnavatele stejnou povinnost jako odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění nebo záloh na daň.

Jaké pojištění platí zaměstnavatel : Zaměstnavatel má povinnost odvádět za své zaměstnance sociální pojištění, které zahrnuje pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sazby sociálního pojištění zaměstnance je 6,5 % , zaměstnavatele 24,8 %, celkem 31,3 % z hrubé mzdy.

Zaměstnavatel se úplně zprostí odpovědnosti za pracovní úraz, jestliže škoda byla způsobena výhradně tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jak funguje pojištění odpovědnosti za škodu V praxi funguje pojištění odpovědnosti za škodu následovně. Pokud způsobíte škodu třetí osobě a zároveň máte sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, pojišťovna za Vás poškozenému uhradí náklady na náhradu škody.

Kdo musí pravidelně hradit pojistné na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Pojištění odpovědnosti musí platit zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Platba tohoto pojištění znamená pro zaměstnavatele stejnou povinnost jako odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění nebo záloh na daň.Pojistné plnění pak zpravidla vyplatí pojišťovna přímo zaměstnavateli. Pokud jste mu již škodu sami uhradili, lze částku poukázat i na váš účet. Pojistná ochrana se pochopitelně vztahuje pouze na ty škody, které po vás zaměstnavatel chce skutečně uhradit. Pokud odmítá pojišťovna plnit, odvolejte se.Zaměstnavatelé jsou odpovědní za odvody sociálního pojištění za své zaměstnance. To zahrnuje odvody na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti. Z hrubé mzdy pracovníka se odvádí celkem 31,3 % na sociální pojištění – 6,5 % hradí zaměstnanec a 24,8 % zaměstnavatel.

Tato pojistka kryje škody, které v práci zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli, ať už nedopatřením, nebo porušením pracovních povinností. V případě neúmyslného zavinění škody po Vás zaměstnavatel může vymáhat náhradu ve výši až 4,5násobku Vaší mzdy.

V jaké výši ručí zaměstnanec za škody způsobené zaměstnavateli a pod vlivem alkoholu : Pokud se jedná o úmyslné způsobení škody nebo způsobení škody pod vlivem alkoholu, případně jiných návykových látek, má zaměstnanec povinnost uhradit i ušlý zisk firmy a nahradit škodu v její plné výši.

Kdo platí bolestné : Zákoník práce v ust. § 271m stanovuje povinnost zaměstnavatele vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku pravidelně měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty. Praxe je spíš taková, že se pracovní úraz odškodňuje až po ukončení pracovní neschopnosti, tj. v době, kdy je známa výše nemocenských dávek.

Co si zaměstnavatel nesmí dovolit

Zaměstnanec mimo jiné nesmí : požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovišti a v pracovní době ani mimo pracoviště vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Sazby sociálního pojištění zaměstnance je 6,5 % , zaměstnavatele 24,8 %, celkem 31,3 % z hrubé mzdy. Pojištění se odvádí měsíčně. Zaměstnavatel je povinen odvádět za zaměstnance zdravotní pojištění. Sazby zdravotního pojištění zaměstnavatele je 9 %, zaměstnanec hradí 4,5 %, celkem 13,5 % z hrubé mzdy.Jakékoli srážky (ať už s nimi zaměstnanec souhlasil, nebo ne) především nesmí přesáhnout polovinu mzdy zaměstnance. I když ke srážce dochází, měla by vám vždy být vyplacena alespoň polovina vaší čisté mzdy.

Kolik peněz dostanu za pracovní úraz : Jak probíhá výplata nemocenské dávky

Počítá se z průměrného hodinového výdělku za předcházející čtvrtletí. Náhrada se týká zameškaných pracovních hodin. Podle výše průměrné hodinové mzdy obdržíte 90, 60 nebo 30 % výdělku.