Kdo rozhoduje o změně územního plánu?
Jak se pořizuje a schvaluje územní plán O tom, zda se pořídí územní plán obce, rozhoduje zastupitelstvo obce (samo nebo na návrh). Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad této obce, pokud splňuje podmínky podle § 24 stavebního zákona, jinak obecní úřad obce s rozšířenou působností.Stačí podat písemné připomínky k pořizovateli návrhu (kterým je typicky obecní úřad či obecní úřad obce s rozšířenou působností) do 15 dnů ode dne, kdy byl návrh zadání územního plánu doručen veřejnou vyhláškou – blíže viz § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“)[2].Je tedy vydáván zastupitelstvem obce jako celek (výrok a odůvodnění). Územní plán je vyhotoven na základě územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů, vlastních podkladů a rozborů daného území, popřípadě územních studií. ÚP musí být v souladu se zásadami územního rozvoje.

Jak má vypadat žádost o změnu územního plánu : Podání návrhu změny musí mít následující náležitosti: Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí – hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).

Kdo rozhoduje o zmene územního plánu

V České republice je tvorba a změna územního plánu jednou z pravomocí obce, je vydáván na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. V rámci územního plánu tak obec stanovuje území ve svém katastru, která jsou určená pro zástavbu, dále na plochy přestavby a plochy, které jsou určené pro veřejně prospěšné stavby.

Kdo vydava zásady územního rozvoje : Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání (§ 187 odst. 4) nebo zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. K návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Návrh zásad územního rozvoje pořídí krajský úřad na základě zadání (§ 187 odst. 4) nebo zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje. K návrhu zásad územního rozvoje krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Toto posouzení provádí pořizovatel, kterým může být obecní úřad, který tuto činnost vykonává prostřednictvím osoby splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti, nebo příslušný odbor územního plánování obce s rozšířenou působností.

Kdo platí změnu územního plánu

Kdo platí územní plán či změnu územního plánu Územní plán platí města a obce. Změnu územního plánu města, obce nebo žadatelé o změnu.Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let. Záleží na velikosti obce. „Samosprávy se snaží za každou cenu vyhovět všem žadatelům o změny, mění plány příliš často a neuvažují nad budoucností. Ustupují vlastníkům polí, kteří z nich chtějí stavební parcely, lidem, kteří touží bydlet na samotě.Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení. Územním rozhodnutím je rozhodnutí o: Umístění stavby nebo zařízení Změně využití území

Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje.

Kdo vydává územně plánovací dokumentaci : RP je závazný pro rozhodování v území. RP vydává zastupitelstvo obce nebo kraje formou opatření obecné povahy a o pořízení rozhoduje z podnětu nebo na žádost.

Kdo schvaluje regulační plán : Regulační plán slouží jako detailní plánovací dokument pro určité území obce nebo kraje. Jeho obsah je podrobnější než obsah jiných nástrojů územního plánování. V regulačním plánu orgán určuje, k čemu v budoucnu využije konkrétní pozemky. Regulační plán vydává zastupitelstvo obce nebo kraje.

Kdo je orgán územního plánování

Působnost ve věcech územního pláno- vání vykonávají orgány obcí a krajů, Ministerstvo pro místní rozvoj a ve zvláštních případech Ministerstvo obrany. Orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje.

Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje.Územní rozhodnutí se vydává ve veřejném zájmu a je potřeba ho získat v případech, kdy se realizují větší stavební projekty, jako jsou nové budovy, významné rekonstrukce nebo změny územního využití.

Jak dlouho má obec na změnu územního plánu : Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let. Záleží na velikosti obce. „Samosprávy se snaží za každou cenu vyhovět všem žadatelům o změny, mění plány příliš často a neuvažují nad budoucností. Ustupují vlastníkům polí, kteří z nich chtějí stavební parcely, lidem, kteří touží bydlet na samotě.