Kdo se vyjadřuje k územnímu plánu?
V České republice je tvorba a změna územního plánu jednou z pravomocí obce, je vydáván na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. V rámci územního plánu tak obec stanovuje území ve svém katastru, která jsou určená pro zástavbu, dále na plochy přestavby a plochy, které jsou určené pro veřejně prospěšné stavby.O tom, zda se pořídí územní plán obce, rozhoduje zastupitelstvo obce (samo nebo na návrh). Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad této obce, pokud splňuje podmínky podle § 24 stavebního zákona, jinak obecní úřad obce s rozšířenou působností.Územní plán je speciální formou opatření obecné povahy. Je tedy vydáván zastupitelstvem obce jako celek (výrok a odůvodnění). Územní plán je vyhotoven na základě územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů, vlastních podkladů a rozborů daného území, popřípadě územních studií.

Kdo zpracovává územní plán : Územní plán se vydává pro celé území obce, jeho změna může být zpracována jen pro část území obce. Územní plán vydává zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Územní plán je závazný pro: ▪ pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, ▪ pro rozhodování v území (zejm.

Kdo podává návrh na změnu územního plánu

Návrh na změnu územního plánu může podávat občan obce, pro kterou má být změna územního plánu pořizována, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, pro kterou má být změna územního plánu pořízena.

Jak dlouho trvá změna územního plánu : Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let. Záleží na velikosti obce. „Samosprávy se snaží za každou cenu vyhovět všem žadatelům o změny, mění plány příliš často a neuvažují nad budoucností. Ustupují vlastníkům polí, kteří z nich chtějí stavební parcely, lidem, kteří touží bydlet na samotě.

K čemu slouží územně plánovací informace (ÚPI)

ÚPI o podmínkách vydání územního rozhodnutí a podmínkách územního souhlasu vydává příslušný stavební úřad.

§ 98. (1) Územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území vydává v přenesené působnosti rada obce. Dotýká-li se územní opatření o stavební uzávěře nebo územní opatření o asanaci území více obcí anebo v případě nečinnosti příslušné rady obce, je může vydat v přenesené působnosti rada kraje.

Co je potřeba ke změně územního plánu

Podání návrhu změny musí mít následující náležitosti: Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí – hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází. Ve větších městech se žádostmi zabývá zpravidla odbor regionálního rozvoje.Regulační plán slouží jako detailní plánovací dokument pro určité území obce nebo kraje. Jeho obsah je podrobnější než obsah jiných nástrojů územního plánování. V regulačním plánu orgán určuje, k čemu v budoucnu využije konkrétní pozemky. Regulační plán vydává zastupitelstvo obce nebo kraje.

Pro získání územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití od referentů ODUR na obslužném pracovišti nejsou potřeba žádné formuláře. V případě písemné žádosti doporučujeme využít formulář „Žádost o územně plánovací informaci“, který je vytištěný k dispozici na obslužném pracovišti.

Jak žádat o územně plánovací informaci : K žádosti o územně plánovací informaci připojte kopii katastrální mapy oblasti s vyznačením požadovaného stavebního záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.). Poskytnutí územně plánovací informace je bezplatné.

Co je potřeba k vydání územního souhlasu : Jak žádat o územní souhlas

  1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele, smlouva, nebo doklad o právu provést stavbu.
  2. Souhlas vlastníka pozemku v případě, že vám pozemek nepatří.
  3. Plnou moc, pokud někoho zastupujete.
  4. Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba umisťuje.

Co je potřeba pro změnu územního plánu

Vedle základních identifikačních údajů musí mj. obsahovat odborně popsané důvody pro pořízení změny, návrh obsahu změny, stanoviska k navrhovanému obsahu změny od příslušného orgánu ochrany přírody a od příslušného úřadu územního plánování, dále pak také návrh úhrady nákladů na pořízení změny.

§ 162 (4) Krajský úřad, popřípadě jím pověřené úřady územního plánování, vkládá data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod.Kdo je oprávněn v této věci jednat

O informaci o podmínkách využití pozemku může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zástupce.

Kdo udeluje uzemni souhlas : Pokud máte potřebné souhlasy i vyjádření a vše je v pořádku, stavební úřad vám vydá územní souhlas. Naopak v případě zjištění nedostatků vás stavební úřad vyzve k jejich odstranění v přiměřené lhůtě.