Kdo vydava směnky?
Směnka cizí (tři účastníci): směnka obsahuje bezpodmínečný příkaz směnečníkovi, že má zaplatit příslušnou sumu osobě – majiteli směnky, na jejíž řad či jméno je směnka vydána, na určitém místě a v určitém čase. Tuto směnku vystavuje třetí osoba, tj. výstavce.Směnkami se dnes zabývají pouze poskytovatelé peněz, kteří se neváhají pohybovat na hraně zákona, leckdy i zcela mimo zákon. Půjčování na směnku je totiž zákonem přímo zakázáno.Pokud dlužník nepodá proti doručenému směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud si dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo proti němu podá námitky, řízení dále pokračuje, až do vydání rozsudku.

Kdo stanoví formu směnky a jakým způsobem : Mezi výstavcem směnky a jejím majitelem existuje smlouva (ta může být sjednána i ústně), která stanovuje, jaké konkrétní náležitosti mají být ve směnce doplněny. Taková smlouva vytváří tzv. vyplňovací právo osoby.

Kdo ručí za směnku

Směnečný závazek vzniká směnečníkovi až po akceptaci této směnky (postačí podpis na směnce). Výstavce směnky se staví do pozice nepřímého dlužníka, ručí za to, že bude směnka směnečníkem přijata (akceptována) a zaplacena.

Kdy je směnka neplatná : Naproti tomu neplatná je směnka, která neobsahuje rok splatnosti, směnka se splatností dřívější než je datum vystavení, směnka splatná alternativně v různé dny (např. 1. nebo 2. ledna 2014) nebo směnka, která stanoví splatnost v určitém časovém rozmezí (např.

Směnku je také možné opatřit doložkou „Bez protestu“, a to tím způsobem, že se tato dvě slova připíší před místo, kde vystavitel směnku podepisuje. Znamená to, že věřitel nebude muset později soudu složitě prokazovat, že směnku dlužníkovi předložil, ale ten ji odmítl uhradit.

Když věřitel nezačne pohledávku vymáhat, promlčí se směnka tři roky po splatnosti. U směnek splatných na viděnou (víc o tom tady), nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po vystavení, a v tom okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí doba.

Kdo je výstavce

Výstavce je osoba, která se vyskytuje jak u směnky vlastní, tak směnka cizí. Jelikož se směnce cizí říká rovněž trata, bývá výstavce směnky cizí označován jako trasant.Tvořená minimálně třemi směnečnými účastníky – emitent (výstavce směnky), remitent (osoba, na jejíž řad nebo jméno je směnka vydána) a směnečník (osoba, jíž je přikázáno platit).Vystavuje ji věřitel ve vztahu ke svému směnečníkovi (rozuměj dlužníkovi), který ji musí přijmout (v tom okamžiku se stává akceptantem). Hlavním směnečným dlužníkem je akceptant, vedlejším směnečným dlužníkem je sám výstavce směnky.