Kdo zřizuje gymnázia?
Školy jsou obcemi zřizovány jako samostatné právnické osoby. Jak již bylo uvedeno výše, obec je zřizovatelem a na úseku školství vykonává samosprávu. Úkoly spojené se zřizováním školy vykonává rada obce. Pokud v obci rada není zřízena, vykonává její pravomoc na úseku zřizování škol starosta.Vysoké školy mohou být z hlediska zřizovatele:

státní (pouze vysoké školy vojenské a policejní) zřizované zákonem a řízené příslušnými ministerstvy.Za tímto účelem kraj zřizuje a zrušuje: a) střední školy, b) vyšší odborné školy, c) mateřské, základní, střední školy a školská zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst.

Kdo je v ČR nejčastějším zřizovatel středních škol : Abs. Téměř tři čtvrtiny středních škol ve výzkumném souboru zřizuje kraj (74,1 %) a další téměř pětina spadá pod soukromého zřizovatele (19,7 %).

Kdo řídí školu

Předškolní a školní vzdělávání

Pracovníkem odpovědným za správu a řízení školy, popř. školského zařízení, je dle školského zákona ředitel. Ve školách, které jsou příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou (tj. většina veřejných a církevních škol), je ředitel statutárním orgánem právnické osoby.

Kdo je nadřízený ředitele školy : 24. V souladu s § 183 odst. 3 školského zákona plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí krajský úřad. Krajský úřad je tedy odvolacím orgánem v případě všech rozhodnutí uvedených v § 165 odst.

Zřizovatelem je obec, svazek obcí nebo kraj. Dále může být zřizovatelem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále jen MŠMT, a to u právnických osob a fyzických osob.

Obec je v souladu se školským zákonem dále povinna zřizovat: mateřské školy, mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek stanovených v § 14 školského zákona a. zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje.

Co zřizuje kraj

kraj zřizuje domy dětí a mládeže, dětské domovy, pedagogicko-psychologické poradny a další zařízení. Přerozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na mzdy učitelů a ředitelů škol v kraji. JAKÉ JSOU ČINNOSTI KRAJŮ„ředitelé“) jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. Vzhledem k tomu, že ředitele do funkce jmenuje zřizovatel školy a nikoli jeho zaměstnavatel, jedná se o tzv. vnější jmenování, tedy jmenování subjektem odlišným od zaměstnavatele. [2] § 166 odst.Jak píše paní na lyceu je zaměření, gymnázium je všeobecné. Dalo by se říct, že gymnázium by mělo být těžší než lyceum. A lycea jsou zaměřená více na nějaký konkrétní obor, jsou tam víc rozšířené odborné předměty. Blíží se spíš střední odborné škole.

Podle školského zákona jsou všechny školy hodnoceny a na základě podnětů a stížností kontrolovány Českou školní inspekcí.

Kdo může pracovat v mateřské škole : Pokud chcete chcete učit v MŠ, stačí vám maturitní zkouška z učitelství MŠ. Tedy pokud jste vystudoval*a pedagogickou střední školu v oboru předškolní pedagogiky a máte z něj maturitu, můžete učit ve školce.

Kdo financuje mateřské školy : V případě škol zřizovaných obcemi (zejména mateřské a základní školy) jsou tyto výdaje hrazeny z obecních rozpočtů, v případě krajských škol (zejména střední a vyšší odborné školy) z rozpočtů krajů. V případě soukromých a církevních škol jsou školy financovány z rozpočtů soukromých či církevních zřizovatelů.

Kdo zřizuje obec

Zastupitelstvo obce

Schvaluje např. územní plán obce a její rozpočet, zřizuje a ruší obecní policii, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí nebo odvolává starostu.

Školský zákon stanoví, že ředitele veřejných a státních škol (škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí) jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení, přičemž každých 6 let má zřizovatel možnost vyhlásit na toto místo …347/1997 Sb. [4] § 1 odst. 3 zákona o krajích: „Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje (dále jen “zastupitelstvo”); dalšími orgány kraje jsou rada kraje (dále jen “rada”), hejtman kraje (dále jen “hejtman”) a krajský úřad.

Kdo zřizuje kraje : Radě kraje je dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vyhrazeno zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy. Rada zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány. Komise svá stanoviska a náměty předkládají radě kraje k projednání.