Kdy bude nový územní plán?
Jeho upravený návrh byl představen veřejnosti, která se k němu zároveň mohla vyjádřit, od 26. dubna do 30. června 2022 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) a je k dispozici také online.Každá obec tak minimálně jednou za čtyři roky schvaluje nový územní plán, ať už bez modifikací a bez úprav toho starého, nebo jako radikálně obnovený plán budoucího rozvoje. Přičemž větší obce a města přistupují k úpravám územního plánu častěji tak, jak vyvstane nutnost reagovat na aktuální vývoj v obci.V dubnu 2018 byl Metropolitní plán oficiálně předán pořizovateli. Dle schváleného harmonogramu se předpokládá finální schválení Metropolitního plánu v roce 2022. Podle novely stavebního zákona bude současný územní plán Prahy platit pouze do 31. prosince 2022.

Kdo se vyjadřuje k územnímu plánu : Veřejné projednání návrhu

K veřejnému projednání pořizovatel zvláště přizve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. A to nejméně 30 dnů předem. Na veřejném projednání je přítomen i projektant, který podává výklad k obsahu návrhu územního plánu.

Jak dlouho trvá územní plán

Dnem doručení změny a úplného znění nabývá změna účinnosti. Územní plán vzniká poměrně dlouho, celý proces trvá 2-3 roky.

Co když obec nemá územní plán : a) stavebního zákona vydává vymezení zastavěného území rada. Nemá-li obec územní plán nebo vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (tzv. intravilán).

Kraj hradí náklady, které vyplývají z nutnosti pořízení změny územního plánu kvůli znění zásad územního rozvoje (leda by byla změna zásad územního rozvoje vyvolána potřebou obce). Může se stát, že je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou fyzické nebo právnické osoby (typicky vlastníka pozemku).

Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let. Záleží na velikosti obce. „Samosprávy se snaží za každou cenu vyhovět všem žadatelům o změny, mění plány příliš často a neuvažují nad budoucností. Ustupují vlastníkům polí, kteří z nich chtějí stavební parcely, lidem, kteří touží bydlet na samotě.

Jak dlouho trvá schválení územního plánu

Po dobu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky je návrh změny územního plánu vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou je změna pořizována. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání se mohou uplatnit námitky a připomínky. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.Pokud chcete nahlédnout do územního plánu, můžete zajít na obecní úřad, stavební úřad či úřad územního plánování. K dispozici jej má také krajský úřad, pod který spadá daná obec. Máte-li konkrétní otázky, vyplatí se navštívit úřad osobně.O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází. Ve větších městech se žádostmi zabývá zpravidla odbor regionálního rozvoje.

Územní plán nemá stanovenu žádnou dobu platnosti.

Kdo schvaluje zmenu územního plánu : Kdo rozhoduje o zařazení lokality navržené pro změnu využití území do změny územního plánu a kdo tuto změnu schvaluje O tomto rozhoduje zastupitelstvo obce, pro kterou je změna územního plánu pořizována.

Jak zjistit územní plán pozemku : Pokud chcete nahlédnout do územního plánu, můžete zajít na obecní úřad, stavební úřad či úřad územního plánování. K dispozici jej má také krajský úřad, pod který spadá daná obec. Máte-li konkrétní otázky, vyplatí se navštívit úřad osobně.

Co lze postavit na hranici pozemku

Co můžu postavit na hranici pozemků Podle druhu zástavby mohou být rodinný dům, garáž a další stavby, které souvisí s užíváním rodinného domu, umístěny až na hranici pozemku. Ve stěně však nesmí být žádná okna ani jiné otvory. Stavební úřad však k udělení výjimky přistoupit nemusí.

Zaplnit je totiž trvá dlouho. Mohou za to zákony, ale i obce a vlastníci pozemků. Obecně trvá změna územního plánu rok a půl i několik let.Vedle základních identifikačních údajů musí mj. obsahovat odborně popsané důvody pro pořízení změny, návrh obsahu změny, stanoviska k navrhovanému obsahu změny od příslušného orgánu ochrany přírody a od příslušného úřadu územního plánování, dále pak také návrh úhrady nákladů na pořízení změny.

Co delat kdyz nesedi hranice pozemku : Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma způsoby.

Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést jejich vytyčení. Teprve pak mohou být nově zaměřeny, může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.