Kdy psát anotací?
Anotace je krátký text, který shrnuje hlavní cíl, obsah a výsledky vaší bakalářské práce. Má za úkol zaujmout potenciálního čtenáře a informovat ho o tom, co ho čeká v celé práci. Anotace by měla být napsaná souvisle, stručně a jasně. Obvykle má rozsah 5-10 vět nebo 150-250 slov.Anotace by měla jednoduše shrnout práci a navnadit čtenáře na následující řádky. Součástí anotace by měla být i klíčová slova. Ty se píší do řádku a oddělují se čárkou. Zpravidla byste měli najít zhruba 8 slov, které vystihují vaši práci a na základě kterých by se vaše studie dala snadno vyhledat.“ Anotace se píše „neosobně“, tj. „Cílem práce bylo…“, „Tématem absolventské práce je…“, „Tato práce se zabývá…“ nebo „práce se zabývá“, „bylo naměřeno“, „v práci se uvádí“, „v práci je uvedeno“, apod.

Jaký je rozdíl mezi úvodem a anotací : Anotace podobně jako úvod práce seznamuje čtenáře s problematikou probíranou v celé práci. Na rozdíl od úvodu práce je anotace tvořena několika větami v rozsahu např. pěti až deseti řádků, text by měl být stručný a věcný. Zpravidla taktéž obsahuje bibliografickou citaci práce.

V jakém čase se píše abstrakt

Ke tvorbě abstraktu samozřejmě potřebujete mít potřebné podklady, ze kterých budete vycházet. Abstrakt u bakalářských/diplomových prací by měl s určitostí ladit k danému zadání. Jen si je potřeba dát pozor na psaní textu ve správném čase. Abstrakt se vždy, na rozdíl od zadání, píše v čase přítomném.

Jak by měla vypadat anotace : Anotace bakalářské práce by měla především shrnout celou probíranou problematiku. Přibližně se jedná o krátký popis na cca 6 řádků souvislého textu. Vypracovává se v českém jazyce i v jeho anglickém překladu. Anotace bakalářské práce může obsahovat klíčová slova, avšak nejedná se o pravidlo.

Základní rozdíl mezi anotací a abstraktem spočívá v tom, že abstrakt v sobě zahrnuje popis způsobu řešení zkoumané problematiky, užité metody výzkumu nebo také výsledky výzkumného šetření, zatímco anotace tyto údaje neobsahuje. Anotací rozumíme pouze krátký popis práce o několika větách.

Redukovaný text stručně charakterizující obsah dokumentu a popř. informující o autorovi, zaměření, vědecké nebo umělecké hodnotě dokumentu; může mít vysvětlující nebo doporučující charakter a obsahovat informace převzaté z jiných dokumentů.

Jak dlouhá by měla být anotace

Přibližně se jedná o krátký popis na cca 6 řádků souvislého textu. Vypracovává se v českém jazyce i v jeho anglickém překladu. Anotace bakalářské práce může obsahovat klíčová slova, avšak nejedná se o pravidlo. Naopak do anotací se nezahrnují obrázky a text musí být vytvořen autorem práce, tedy neměl by být ocitován.abstrakt obsahuje stručné uvedení cíle, metodiky, výsledků a závěru, anotace stručně uvádí, o čem práce pojednává, neobsahuje však konkrétní výsledky, resumé stručně shrnuje výsledky a závěry.Základní rozdíl mezi anotací a abstraktem spočívá v tom, že abstrakt v sobě zahrnuje popis způsobu řešení zkoumané problematiky, užité metody výzkumu nebo také výsledky výzkumného šetření, zatímco anotace tyto údaje neobsahuje. Anotací rozumíme pouze krátký popis práce o několika větách.

Abstrakt se umisťuje do přední části bakalářské práce a jeho rozsah by měl být okolo 500 slov. Cílem abstraktu je případného čtenáře zaujmout a přesvědčit ho k dalšímu čtení práce.

Co má být v abstraktu : Abstrakt bakalářské práce je krátkým shrnutím celé práce a měl by obsahovat její cíle, použité metody, výsledky šetření a závěr. Abstrakt se umisťuje do přední části bakalářské práce a jeho rozsah by měl být okolo 500 slov. Cílem abstraktu je případného čtenáře zaujmout a přesvědčit ho k dalšímu čtení práce.

Kdy psát abstrakt : Abstrakt je stejně jako anotace vždy na začátku práce ještě před úvodem a je pro něj vyhrazena celá jedna strana. Délka abstraktu vždy závisí na dané disciplíně či požadavcích. Využívá se hlavně v akademických kruzích u odbornějších problematik.

Kde se píše abstrakt

Nejčastěji bývá abstrakt umístěn na začátku textu práce. Mělo by se jednat o samostatnou stránku s titulkem "Abstrakt" a textem stejného formátu, jako zbytek práce (řádkování 1.5, zarovnání do bloku). Nadpis obdobně jako anotace a další úvodní části není číslován.

Přibližně se jedná o krátký popis na cca 6 řádků souvislého textu. Vypracovává se v českém jazyce i v jeho anglickém překladu. Anotace bakalářské práce může obsahovat klíčová slova, avšak nejedná se o pravidlo. Naopak do anotací se nezahrnují obrázky a text musí být vytvořen autorem práce, tedy neměl by být ocitován.Na napsání bakalářské práce bývají zpravidla dva semestry, na práci diplomovou pak dokonce semestry čtyři. Může se tak zdát, že je času víc než dost, což je sice pravda, ale platí zde, nejen studentský, zákon, který říká, že úsilí je přímo úměrné času, které na práci máme.

Jak má vypadat anotace : Anotace je typicky kratší a jejím cílem je říci, co bude obsahem článku, nalákat, zaujmout (v novinářském prostředí se často označuje jako perex). Neprozrazuje výsledky ani metody, ale upozorňuje na to, že by si dílo měl člověk přečíst. Má vysvětlující nebo doporučující ráz.