Na co se specializuje chirurgie?
Chirurg je lékař, který léčí různá onemocnění nebo zranění operativně manuálním nebo instrumentálním ošetřením. Do jeho pracovní náplně patří diagnostika postižení, stanovení operativního postupu, operace (chirurgický zákrok) a pravidelná péče o pacienta po operaci.Chirurgie je pojem pocházející ze starořeckého termínu cheirourgia, vzniklého kombinací slov cheir (ruka) a ergein (pracovat) (doslova tedy „ruční práce“). Je to lékařský obor, který léčí nemoci a úrazy operativně manuálním a instrumentálním ošetřením.Chirurgické oddělení poskytuje celé spektrum základních výkonů všeobecné chirurgie, mezi které patří operace náhlých příhod břišních, kýl, slepého střeva, křečových žil dolních končetin, hemoroidů i dalších afekcí postihujících konečník. Dlouhou tradici mají v NM také výkony laparoskopické.

Čím se zabývá chirurgie : Chirurgie je základní medicínský obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění a úrazů, které jsou léčitelné chirurgickými metodami. Základními úkoly chirurgie je řešení všech stavů, které vyžadují neodkladnou chirurgickou pomoc, především při ohrožení života.

Kolik peněz si vydělá chirurg

Průměrný plat na pozici. Chirurg je 63 964 Kč

Jak se stát chirurgem : Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru chirurgie je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství.

Kolik vydělává Lékař chirurg v České republice Pokud se podíváme na Lékař chirurg platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 1 044 756 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 87 063 Kč za měsíc, 21 766 Kč za týden nebo 544,14 Kč za hodinu.

Samotné studium vždy probíhá podle individuálního studijního plánu koordinovaného přiděleným školitelem. Standardní doba studia v doktorském programu činí zpravidla 3 až 4 roky (její délka závisí na akreditaci příslušného studijního oboru). Maximální lhůta pro dokončení studia pak většinou bývá stanovena na 8 let.

Co řeší neurochirurgie

Neurochirurgie je jedno z odvětví chirurgie zabývající se léčbou onemocnění, která postihují nervový systém, tedy mozek, periferní nervovou soustavu, páteř a míchu. Tento obor řeší nemoci, které souvisí s úrazy mozku nebo míchy, mozkovými a míšními nádory, degenerativním onemocněním páteře atd.Samotné studium vždy probíhá podle individuálního studijního plánu koordinovaného přiděleným školitelem. Standardní doba studia v doktorském programu činí zpravidla 3 až 4 roky (její délka závisí na akreditaci příslušného studijního oboru). Maximální lhůta pro dokončení studia pak většinou bývá stanovena na 8 let.Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

  • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
  • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
  • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
  • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,


„Průměrný hodinový úvazek lékaře je 160 hodin, k tomu odpracuje dalších 80 i více hodin přesčas.

Jaké vzdělání musí mít chirurg : Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru chirurgie je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství.

Jaký je rozdíl mezi MUDr a dr : za jménem, ale o tom více až příště), pro který je třeba bádat další 3 až 4 roky po magisterském studiu. MUDr. (doktor medicíny) – Odtud hovorové označení “doktor” pro lékaře – každý lékař je totiž “doktorem”.

Jak dlouho trvá rekonvalescence po operaci mozku

Rekonvalescence trvá dle výkonu 2-6 týdnů po operaci. akutní úrazy, poúrazové deficity funkce nervů, nádory nervů. Až týdenní hospitalizace, někdy řešena spolu s plastickým chirurgem, rekonvalescence dle výkonu 3 týdny až měsíce. Může jít o dekompresivní výkony, fuse páteře, implantace funkčních náhrad.

Neurochirurgická jednotka intenzivní péče (zkr. NCH JIP) je lůžkové oddělení zajišťující nepřetržitou a specializovanou péči o neurochirurgické pacienty, u kterých jsou ohroženy základní vitální a neurologické funkce.Nejlépe placené profese v Česku

Proto nejvyšší platy v ČR mají ředitelé velkých firem nebo dispečeři letového provozu. Statistiky výdělků profesí lze nalézt v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV).

Jaká je nejvýdělečnější práce v ČR : Nejlépe placené práce v platové sféře

Podskupina či kategorie zaměstnání Medián hrubého platu
Lékaři specialisté 80 947 Kč
Řídící pracovníci v právní oblasti 72 948 Kč
Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí 72 794 Kč
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví 71 398 Kč