V kolika letech se nastupuje na zakladni skolu?
Povinná školní docházka po dítě začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Více informací organizaci zápisů k povinné školní docházce lze najít ZDE.Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech.Děti v ČR začínají chodit do školy v 6 letech. Minimální povinná školní docházka je 9 let. Dítě ji musí splnit do věku 17 let. Povinná školní docházka platí také pro všechny děti cizinců, které v České republice pobývají déle než 90 dní.

Kdy zacina zakladni škola : Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27.

Co musí umět dítě do první třídy

Co by mělo umět dítě do první třídy

 • Jemná motorika a grafomotorika – správné držení tužky, dítě by mělo umět nakreslit základní tvary jako kruh, trojúhelník a čtverec, rovnou čáru, šneka, vlnovku.
 • Hrubá motorika – dítě by mělo umět skákat po jedné noze, přes švihadlo, házet a chytat míč, udržet rovnováhu.

Co musí dítě umět k zápisu do první třídy : K zápisu do první třídy by mělo dítě umět:

 • Představit se, říci své jméno, věk a bydliště.
 • Poznat základní barvy a geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh).
 • Vyjmenovat číselnou řadu do deseti a spočítat předměty do pěti – porovnat počet prvků ve skupině (více x méně x stejně).

Rodič může podat více přihlášek do ZŠ, tzn. i do nespádových škol, ale paralelně by měl také podat přihlášku na spádovou ZŠ (tam je jistota přijetí). Pokud je o jakoukoliv ZŠ velký zájem, může se stát, že místa obsadí pouze děti ze spádového obvodu a na ostatní nespádové děti nezbude místo.

Základní vzdělávání má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem základní školy (příp. odpovídajícími ročníky víceletých gymnázií či osmiletých konzervatoří).

Kdy se zrušila 9 třída

V roce 1960 byla základní školní docházka postupně opět prodloužena na 9 let. Základní škola se tehdy na rozdíl od osmiletých škol nazývala základní devítiletá škola – ZDŠ. Devátá třída však byla postupně zrušena mezi léty 1976 – 1984, čímž došlo ke zkrácení základní školy na 8 ročníků.Od roku 1995 má základní škola povinně 9 ročníků, které jsou rozděleny na dva mezinárodně uznávané na sebe navazující stupně: 1.Školní rok je rozdělen na dvě pololetí. První pololetí trvá od září do ledna, druhé pololetí pak od února do června. Zpravidla kolem státního svátku 28. října mají žáci podzimní prázdniny (bývají dvoudenní + den státního svátku).

 • kreslí postavy, domy a zvířata.
 • dokreslí neúplný obrázek a začíná malovat podle vzoru.
 • vystřihuje a lepí jednoduché tvary, modeluje.
 • dovede šroubovat.
 • začíná samostatně jezdit na kole.
 • dokáže zavázat boty, samostatně používá WC.
 • dokáže chodit po lavičce bez pomoci.
 • zná své jméno i věk.

Co by mělo umět dítě v 10 letech : 10 dovedností, které by dítě mělo ovládat do 10 let

 1. Vyprat. Nelekejte se.
 2. Osadit rostlinky na zahrádce.
 3. Zatlouct hřebík.
 4. Připravit jednoduché jídlo.
 5. Napsat a poslat dopis.
 6. Umýt koupelnu.
 7. Orientovat se v mapě
 8. Nakupovat a srovnávat.

Co dělat když dítě nepřijmou do školy : Kde hledat pomoc, když vaše dítě nepřijmou Můžete se obrátit na Českou školní inspekci. Za- šlete nebo přineste jim rozhodnutí ředitele či ředitelky o nepřijetí a podané odvolání.

Co musí umět dítě k zápisu do školy

Co by mělo znát

 • jméno a adresu svého bydliště, jména věk a povolání své rodiny.
 • základní barvy, geometrické tvary, řadu čísel od jedné do deseti, části těla, zvířata, rostliny.
 • zná základní znaky ročních období, začíná se orientovat ve dnech týdne.


Třída školy má nejméně 6 a nejvýše 14 žáků s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám a při zajištění jejich bezpečnosti a zdraví. (4) Ve třídách základních škol při zdravotnickém zařízení mohou být zařazeni žáci 2 i více ročníků, popřípadě i prvního a druhého stupně.Pokud už jsi na daném stupni některý ročník opakoval/a, postoupíš i přes neprospěch do vyššího ročníku. Pokud jsi žákem devátého ročníku, můžeš ze základní školy již odejít. Budeš mít splněnou povinnou školní docházku, nebudeš mít však základní vzdělání.

Co se dělá v 9 třídě : V deváté třídě se učím o vývoji českého jazyka a trénuji jazykové rozbory. Umím určit základní i rozvíjející větné členy, umím rozpoznat doplněk. Hravě zvládám určování druhů vedlejších vět, stejně tak si poradím s poměry mezi větami hlavními. Opakuji pravopis a zkouším přípravné testy na přijímačky na střední školu.