Co je to nacionalismus?
natio, národ), jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdůrazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle (dle různé definice národa) sdílejí společný původ, historii, jazyk, kulturu a území.Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří jsou navzájem spojeni kombinací několika druhů objektivních vztahů (hospodářské, náboženské…) a odrazem těchto vztahů ve společenském vědomí. Jazykově pojem odpovídá narození (latinsky natio), tedy společnému místu či společným předkům.Vychází z konceptu národa a je jednou z kolektivních sociálních identit. Jde o vnímání národa jako soudržné skupiny lidí reprezentované charakteristickými tradicemi, kulturou, jazykem, historií či územím.

Kdy vznikly národy : Skupina lidí, kteří jsou přesvědčeni, že k sobě kulturně a politicky patří. Ačkoli dnešní národy budí dojem, že jsou starobylé a členství v některém z nich (národnost) je součástí lidské přirozenosti, zformovaly se až v průběhu 19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu a rozpadem feudálního systému.

Kdy vznikl nacionalismus

Počátek dějin nacionalismu lze spatřovat již v průběhu 18. století, kdy se otázka národa a státu stala tématem řady osvícenských myslitelů, v českém prostředí však lze soustavnější náčrt nacionalistické ideologie vystopovat už na začátek 17. století (pomineme-li tzv. Dalimilovu kroniku či Jeronýma Pražského).

Co to je patriotismus : Vlastenectví neboli patriotismus je společensko-politický postoj vycházející z emotivního kladného a podpůrného postoje jednotlivců či skupin k otčině (latinsky patria ← řecky patrida, πατρίδα). Otčinou (či domovinou) může být oblast nebo město, obvykle se jí však míní národní stát nebo vlast.

Národnost je příslušnost osoby k určitému národu, přičemž národ se chápe jako společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny, společná kultura a společné území a jehož členové mají také povědomí sounáležitosti s tímto společenstvím.

Schopnost jedince vnímat sám sebe, chápat svou svébytnost, smysl své existence, stejnost, shodnost, rovnost i totožnost jako člena lidské společnosti. Též sebepojetí jedince, které se vytváří v sociálních interakcích v průběhu života a vyjadřuje jeho postoje a očekávání vůči sobě samému.

Jaký byl první stát na světě

Tím opravdu nejstarším státem našeho světa je Japonsko, které bylo podle tradice založeno prvním císařem Džimmuem již v roce 660 př. n.l. Japonci dodnes slaví první den lunárního měsíce – 11. únor jako den, kdy první císař usedl na trůn, čímž oficiálně vznikl japonský stát.Čechové byl hypotetický středověký západoslovanský kmen, který obýval střední část budoucích Čech, konkrétně okolí středního a dolního toku Vltavy. Jsou podle něho pojmenovány Čechy jako region i dnešní Češi jako národ. Zpočátku kmen Čechů zaujímal relativně malé území, ale byl početný.Národností se rozumí příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Pro určení národnosti není rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou občan převážně používá nebo lépe ovládá, ale jeho vlastní rozhodnutí. Hlásí-li se k více národnostem nebo k žádné, budiž to zaznamenáno.

Pojmy vlastenectví a vlastenec nejsou nové. Začaly se užívat ve druhé polovině 18. století, v době tzv. národního obrození.

Jaké národnosti žijí v ČR : K nejpočetněji zastoupeným národnostem ve struktuře obyvatel České republiky patří národnosti česká, moravská, slovenská, polská, německá a národnost romská, kterou sice při sčítání lidu 2001 deklaroval nízký počet osob, přesto je tato národnostní menšina dlouhodobě nedílnou součástí národnostní struktury obyvatel …

Jaké je národnostní složení v Česku : K české národnosti se přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na národnost vyplnili, k moravské národnosti pak 5,0 % a k národnosti slezské 0,2 %. Z dalších národností byla nejčastěji deklarována národnost slovenská (1,3 %), ukrajinská (1,1 %) a vietnamská (0,4 %).

Co je to Nia

Národní Identitní Autorita (NIA) je státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro státní portály a NIA ID je identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu, který byl dříve označovaný jako uživatelský účet, OTP či UPS.

Digitální identita představuje elektronický prostředek pro identifikaci osob. Tvoří ji certifikát obsahující „veřejný klíč“, který lze zobrazit, a „soukromý klíč“, který je soukromý. Váš soukromý klíč vám umožňuje podepisovat elektronické dokumenty podpisem, který mohou ostatní ověřit pomocí vašeho veřejného klíče.Žebříček podle HDP parit kupní síly

Pořadí Stát v milionech $
1. Čína 30 327 320
2. Spojené státy americké 25 462 700
3. Indie 11 874 583
4. Japonsko 5 702 287

Kdy se založilo Česko : Česko, plným názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě. Samostatnosti nabylo 1. ledna 1993 jako nástupnický stát Československa, předtím (od 1. ledna 1969) existovalo jako jedna ze dvou republik československé federace.