Co vznika při spalování plynu?
Při spalování zemního plynu vzniká vedle oxidu uhličitého také určité množství vody, která odchází ve formě vodní páry s ostatními složkami spalin do okolní atmosféry. Vodní pára ve spalinách s sebou odnáší i určité množství energie.Pevná paliva (černé a hnědé uhlí, dřevo, sláma) obsahují uhlík (C), vodík (H2), kyslík (O2), a malá množství síry (S), dusíku (N2) a vody (H2O). Hlavním problémem spalování těchto paliv je vznik velkého množství popela, prachových částic a sazí.Při nedokonalém spalování zemního plynu vzniká vysoce toxický oxid uhelnatý (CO). V malém množství však CO vzniká při každém spalování a spaliny z plynu nejsou cítit.

CO způsobuje oxid uhelnatý : Při jeho nízkých koncentracích může zdravý člověk pociťovat únavu a bolest hlavy , člověk se srdečními problémy „tíži“ či bolest na prsou. Při vyšších koncentracích dochází k poruchám vidění a koordinace, silným bolestem hlavy, závratím, zmatečnému chování a může být pociťována žaludeční nevolnost.

Co vzniká při spalování plynu

Při dokonalém spalování zemního plynu dochází k jeho chemické přeměně na směs oxidu uhličitého a vodní páry.

Co smrdí v plynu : Zajímavost: Samotný zemní plyn nemá žádný pach. Právě kvůli bezpečnosti se do něj přidávají sloučeniny síry (sirné alkoholy), díky kterým výrazně páchne již při slabém úniku a malé koncentraci.

Při dokonalém spalování zemního plynu dochází k jeho chemické přeměně na směs oxidu uhličitého a vodní páry.

Při spalování benzínu vzniká oxid uhličitý, oxid uhelnatý a oxidy dusíku, v menší míře i další plynné uhlovodíky. Oxid uhelnatý a oxidy dusíku se váží na krevní barvivo hemoglobin a znemožňují tak přenos kyslíku.

CO způsobuje methan

Při vdechování velkého množství methanu může docházet k poruchám dýchání, bezvědomí až k smrti udušením. Při kontaktu tekutého methanu s kůží dochází k vzniku vážných omrzlin. Vysoké riziko představuje výbušnost methanu již při 5 až 15% směsi se vzduchem.Mírná otrava: Slabá bolest hlavy, nevolnost, zvracení, celková únava (často se hovoří o „chřipkových” příznacích). Střední otrava: Silná pulzující bolest hlavy, malátnost, dezorientace, srdeční arytmie. Těžká otrava: Bezvědomí, křeče, kardiovaskulární selhání. Nevratné změny, které vedou ke smrti.Stručná charakteristika. Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý, hořlavý plyn bez chuti a bez zápachu. CO vzniká nedokonalým spalováním všech uhlíkatých materiálů. Když pomineme přírodní zdroje, na emisích CO se podílí především doprava a veškeré průmyslové procesy, kde probíhá spalování.

Zemní plyn sice sám o sobě nezapáchá, přesto jeho únik spolehlivě poznáte po čichu. Ještě předtím než se dostane do vaší domácnosti, je totiž obohacen o sloučeniny síry, tzv. sirné alkoholy, které svým zápachem připomínají zkažená vejce.

Jak se projevuje otrava plynem : Mírná otrava: Slabá bolest hlavy, nevolnost, zvracení, celková únava (často se hovoří o „chřipkových” příznacích). Střední otrava: Silná pulzující bolest hlavy, malátnost, dezorientace, srdeční arytmie. Těžká otrava: Bezvědomí, křeče, kardiovaskulární selhání. Nevratné změny, které vedou ke smrti.

CO vzniká při nedokonalém spalování : Vzhledem k jedovatosti je jednou z významných znečišťujících látek. Vzniká při nedokonalém spalování uhlíku a organických látek, je emitován např. automobily, lokálními topeništi, energetickým a metalurgickým průmyslem.

Co vzniká při spalování metanu

V chemickém průmyslu se používá především k výrobě oxidu uhličitého dokonalým spalováním se vzduchem a při nedokonalém spalování k výrobě sazí používaných jako plnidlo a barvivo v gumárenském průmyslu. Pyrolýzou (tepelným rozkladem) za nepřístupu vzduchu se vyrábí ethyn (acetylen) a vodík.

Methan je přirozenou součástí zemního plynu (85 %). Většina methanu je spotřebována jako palivo pro průmysl, domácnosti i osobní a nákladní dopravu (CNG – stlačený zemní plyn). Při spalování se přeměňuje na oxid uhličitý a vodu. Methan je přibližně 20x účinnější skleníkový plyn než oxid uhličitý.Mohou se projevovat jako bolest hlavy, závratě, hučení v uších, nevolnost, nucení na zvracení, zvracení, porucha koncentrace, rozostřené vidění, slabost, psychické příznakyjako je zvýšený neklid a pohyb (agitovanost) nebo naopak otupělost (deprese).

Jak smrdí oxid uhelnatý : CO – oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, není dráždivý a je lehčí než vzduch. Přírodní koncentrace ve vzduchu se pohybují v rozmezí 50 – 230 µg/m3 vzduchu, v místech s hustou dopravou nebo například v silničních tunelech mohou krátkodobé koncentrace přesahovat desítky mg/m3.