Jak se schvaluje územní plán?
O tom, zda se pořídí územní plán obce, rozhoduje zastupitelstvo obce (samo nebo na návrh). Pořizovatelem územního plánu je obecní úřad této obce, pokud splňuje podmínky podle § 24 stavebního zákona, jinak obecní úřad obce s rozšířenou působností.Kdo rozhoduje o zařazení lokality navržené pro změnu využití území do změny územního plánu a kdo tuto změnu schvaluje O tomto rozhoduje zastupitelstvo obce, pro kterou je změna územního plánu pořizována.Kdo politiku územního rozvoje pořizuje a kdo ji schvaluje

Politiku územního rozvoje nebo její aktualizaci pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s dalšími ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji.

Jak dlouho trvá schválení územního plánu : Po dobu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky je návrh změny územního plánu vystaven k nahlédnutí u pořizovatele a v obci, pro kterou je změna pořizována. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání se mohou uplatnit námitky a připomínky. K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Jak dát pozemek do územního plánu

O změnu územního plánu může zažádat jak fyzická, tak právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Žádost se podává písemně na příslušný městský nebo obecní úřad, na jehož území se pozemek nachází. Ve větších městech se žádostmi zabývá zpravidla odbor regionálního rozvoje.

Jak urychlit změnu územního plánu : Druhou, pro Vás důležitější, možností využití zkráceného postupu je návaznost na rozhodnutí zastupitelstva obce, městysu či města o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu. Zastupitelstvo bude v tomto případě rozhodovat o pořízení změny územního plánu na základě jemu předloženého návrhu na pořízení změny.

Územní studie jsou územně plánovacím podkladem, který v nejčastějších případech řeší koncepci uspořádání určité lokality, zejména vymezuje veřejná prostranství a stanovuje uliční a stavební čáry.

Územní plán je územně plánovací dokumentací[4], která se vydává formou opatření obecné povahy[5] a mj. řeší budoucí využití území a uspořádání ploch v obci. Chrání přitom přírodní, kulturní, architektonické a další hodnoty území. Zjednodušeně se dá říci, že určuje, jaké stavební záměry je možné v obci realizovat.

Jak dlouho trvá územní rozhodnutí

Jak dlouho trvá územní rozhodnutí Když podáte žádost o vydání územního rozhodnutí, je jejím výsledkem vydání územního rozhodnutí. Souhlas s umístěním a provedením stavby se vydává, pokud není žádný problém, do 30 dnů, územní rozhodnutí se stavebním povolením pak do 60 dnů.Vytyčení probíhá na základě dostupných podkladů z katastru nemovitostí a na základě předešlého zaměření pozemku. Výsledkem je mimo jiné protokol o vytyčení hranice pozemku, jehož kopii geodet poskytne jak vám, jakožto objednateli vytyčení, tak katastrálnímu úřadu.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) eviduje seznamy nemovitého majetku a lidé si tak snadno mohou zkontrolovat, jestli nemají nějaký majetek, o kterém dosud neměli tušení.

Námitky se mohou podat přímo na podatelně nebo zaslat doporučeně poštou na adresu pořizovatele územního plánu nebo jeho změny, datovou schránkou anebo elektronicky se zaručeným podpisem). Námitky proti návrhu územního plánu je možné podat nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání návrhu.

Kolik stojí územní rozhodnutí : Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a souvisejících úkonů výjdou přibližně od 500 Kč až do 10 000 Kč.

Jaká je lhůta pro vydání územního rozhodnutí : Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení společného řízení. Ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Co dělat když nesedí hranice pozemku

Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma způsoby.

Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést jejich vytyčení. Teprve pak mohou být nově zaměřeny, může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.

5 vyhl. 501/2006, kde se píše, že “Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.” Znamená to tedy, že stavba zahradního domku blíže než 2 metry od plotu sousedů není povolena.Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma způsoby.

Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést jejich vytyčení. Teprve pak mohou být nově zaměřeny, může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků.

Jak zjistit komu patří pozemek : V klasickém nahlížení do katastru nemovitostí se podle jména vlastníka vyhledávat nedá. Důvodem je ochrana soukromí majitelů. Můžete však využít aplikaci Dálkový přístup do KN (funkce Evidence práv pro osobu) nebo obrátit se přímo na územní pracoviště daného katastrálního území. Služba je zpoplatněna.