Jak se cituje v textu?
V textu se obvykle do kulatých závorek uvádí zkrácená citace použitého informačního zdroje v pořadí příjmení tvůrce/autora a rok publikování. V kulaté závorce, pokud je to nutné, se uvádí i stránkování.V textu průběžně odkazujeme pomocí číslic v hranatých (preferovaný způsob) i kulatých závorkách nebo v horním indexu v pořadí, v jakém jsou v textu uvedeny poprvé. Další odkazy v textu na stejný informační zdroj mají stejné číslo jako první odkaz v textu.Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy > Vložit citaci a zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosti citace a pak Upravit citaci.

Jak citovat ISO 690 v textu : Citace v textu. Do textu vaší práce napíšete do závorky tvůrce, obvykle příjmení autora a rok publikování. Pokud se vyskytuje jméno tvůrce přirozeně v textu, napíšete do závorky pouze rok vydání, případně stránku (pokud se jedná o přímou citaci).

Jak udělat citace v textu

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Jak se píše citace z internetu : V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.

Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze. V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.

Přímá citace neboli citát je doslovně převzatý text, který uvádíme vždy v uvozovkách, můžeme jej i typograficky zvýraznit kurzívou. V případě delšího citátu než 40 slov nebo 4 řádky lze citát napsat do samostatného odstavce s odsazením 5 pt či o jeden bod menším písmem.

Jak správně citovat v seminární práci

Zdroje uvádíme v pořadí, ve kterém se vyskytují v textu. Vždy, když chceme v textu uvést zdroj, napíšeme do závorek (často hranatých) číslo (začínáme od jedničky), které symbolizuje jeden zdroj. Pokud se k tomuto zdroji v textu vrátíme, uvedeme opět toto číslo. Pod tímto číslem nalezneme zdroj i v seznamu literatury.Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno- datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak parafrázovat. O parafrázování hovoříme tehdy, jestliže ve vlastním textu stručně a jednodušeji formulujeme myšlenku, která v citovaném zdroji byla prezentována podrobně. Parafrázování rozhodně neznamená, že bychom převzali původní myšlenku a jen v ní vyměnili některé ze slov.

Jak citovat cizí zdroje : Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit. Citaci označíte tak, jako ostatní přímé citace (uvozovkami a citační závorkou s umístěním).

Jak označit citaci v textu : – Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá).

Jak správně citovat zdroje

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno- datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Pokud jde o novou terminologiii nebo nový pohled na již používanou terminologii citujte. Nemusíme citovat (pkud jsou poprvé uveřejněny v daném textu): vlastní myšlenky, vlastní analýzy, výpočty, popis výsledků vlastních pokusů či pozorování.Citace citací (sekundární citace)

Například když v publikaci Lyon et al. (2014) byl citován autor Rabbitt a vy si toto jeho původní dílo nemůžete přečíst, citujte tohoto autora (Rabbitt) jako primární zdroj a publikaci (Lyon et al.), kde jste toto dílo našli, jako sekundární zdroj.

Co je to citace v textu : Co je citování Citování znamená, že v textu své práce uvádíte odkazy na informační prameny, které jste ve své práci použili (vycházíte z nich, polemizujete s nimi, odvoláváte se na ně) a které jsou ve formě citací uvedeny v seznamu použité literatury.